Vyberte si svoje miesto:

Štát

Korporátny súlad v spoločnosti KUKA

Spoločnosť KUKA ako celosvetovo operujúca spoločnosť nesie zodpovednosť voči zamestnancom, zákazníkom, investorom a spoločnosti. 


Systém riadenia súladu

Pre realizáciu nášho úsilia o dosiahnutie súladu spoločne so všetkými zamestnancami a externými partnermi používame rôzne procesy a opatrenia. Tieto procesy a opatrenia spolu vytvárajú systém riadenia súladu (Compliance Management System - CMS).

Základné črty systému CMS sme zhrnuli do písomnej podoby, pričom príslušnú dokumentáciu si môžete pozrieť tu. Prostredie spoločnosti sa neustále mení a tým pádom aj dokumentácia systému CMS sa chápe ako dynamický dokument. Ak dôjde k významným zmenám, tak vykonáme príslušné úpravy.

 

Program korporátneho súladu

 Spoločnosť KUKA si stanovila etické štandardy a vypracovala program korporátneho súladu. Program je uvedený v príručke súladu. Obsahuje aj informácie o základných hodnotách v spoločnosti KUKA a o štruktúre organizácie súladu. Nájdete v nej kontaktné osoby a vybrané koncernové smernice.
Príručka predstavuje vodidlo pre členov predstavenstva, riaditeľov, manažérov, zamestnancov a autorizovaných zástupcov spoločnosti KUKA na celom svete, ktorým poskytuje informácie o správnom správaní sa.
Obsah sa pravidelne prepracúva tak, aby boli pravidlá a organizačné okolnosti vždy aktuálne. Naposledy bola v roku 2021 kompletne prepracovaná 7. koncernová smernica „Zahraničné hospodárske právo a kontrola exportu“ a 14. koncernová smernica „Informačná/IT bezpečnosť a ochrana údajov“.

Tu nájdete aktuálnu Príručku súladu.

 

Školenia

Spoločnosť KUKA na celom svete organizuje podujatia týkajúce sa témy korporátneho súladu, aby mali zamestnanci k dispozícii čo najaktuálnejšie informácie. V pravidelných intervaloch sa uskutočňujú elektronické školenia, ktoré sú pre všetkých zamestnancov na celom svete povinné. Noví zamestnanci sú priebežne pozývaní na elektronické školenia. Doplňujúco k elektronickým školeniam sa na celom svete konajú aj prezenčné školenia zamerané na rôzne cieľové skupiny.

Informácie o najnovšom vývoji v oblasti súladu v spoločnosti KUKA sú uvedené aj v našej aktuálnej obchodnej správe.

 

Kontakt

Vyzývame našich zamestnancov a rovnako tak aj externých ľudí, aby nás v prípade otázok a upozornení súvisiacich so súladom kontaktovali. Zoznam pracovníkov zodpovedných za súlad spoločnosti KUKA je uvedený na tejto stránke S vašou požiadavkou sa môžete prostredníctvom e-mailu obrátiť na vhodnú osobu. Pracovníci zodpovední za súlad vám v primeranom časovom rámci odpovedia a s vašimi informáciami budú zaobchádzať s maximálnou diskrétnosťou.