Udržateľnosť v spoločnosti KUKA

Udržateľnosť je v spoločnosti KUKA zakotvená do podnikovej kultúry. Ako podnik zameraný na budúcnosť sa zasadzujeme za udržateľnosť vo všetkých oblastiach – v prospech ľudí a za kvalitu našich produktov a služieb. Aj preto, lebo nesieme zodpovednosť voči spoločnosti a životnému prostrediu.

Udržateľnosť vo všetkých oblastiach

V spoločnosti KUKA znamená udržateľnosť: zodpovedné podnikateľské konanie na ochranu životného prostredia a zdrojov. Nesieme zodpovednosť za naše zamestnankyne a našich zamestnancov, zákazníkov, investorov, spoločnosť a životné prostredie. Preto sa staráme o to, aby sa náš podnik stále a udržateľne ďalej rozvíjal. Zasadzujeme sa za udržateľnosť vo všetkých oblastiach:

 • Sociálna oblasť
 • Energetika, životné prostredie a zdroje
 • Hospodárstvo

Sociálna udržateľnosť: pre zamestnancov a spoločnosť

Zdravie našich zamestnancov má pre nás najvyššiu hodnotu. Chceme vytvoriť flexibilné, zdravé pracovné prostredie. K tomu patrí aj prepojenie rodinného a pracovného života. Preto sa snažíme o udržateľnú personálnu politiku a podporujeme rovnováhu pracovného a súkromného života prostredníctvom ponúk ako pružná pracovná doba, práca z domu (Home Office) alebo detské jasle Orange Care.

Založenie všeobecne prospešného zväzu Orange Care e.V. v roku 2012 je naším spoločenským prínosom. V tomto zväze sa angažujú zamestnanci KUKA v sociálnych aktivitách a prostredníctvom darov podporujú ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc.

Zamestnanci spoločnosti KUKA sa pravidelne stretávajú pri spoločných športových aktivitách.

Manažérske systémy a certifikáty v sociálnej oblasti

Na ochranu udržateľného rozvoja a zdravia zamestnancov spoločnosti KUKA pracujeme so systémami manažérstva kvality, ktoré zaručujú napríklad bezpečnosť zamestnancov na staveniskách. K tomu patrí aj rozsiahly manažment zdravia. Naše aktuálne certifikáty:

 • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
  Manažérsky systém bezpečnosti práce bavorského živnostenského dozoru a hospodárstva má zlepšiť a zefektívniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov na pracovisku. OHRIS si tým kladie za cieľ to, aby sa samotní zamestnanci aktívne zaoberali bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci.
 • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
  Britská norma je základom certifikácie systémov manažmentu bezpečnosti práce. OHSAS 18001 sa zaoberá nebezpečenstvami a rizikami prevádzkovej bezpečnosti a zdravia.
 • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
  Systém zdravotnej a bezpečnostnej akreditácie CHAS je certifikát pre stavebný priemysel. Slúži tak nákupcom, ako aj dodávateľom na vyhodnotenie zdravotnej a bezpečnostnej kompetencie podniku.
 • Zamestnanie a rodina:
  Certifikát si tým kladie za cieľ to, aby sa pracovné miesta upravili tak, aby sa zohľadňovala konkrétna rodinná situácia a príslušná fáza života. Výsledkom má byť zvýšenie kvality života zamestnancov a efektívnosti podniku.

Ekologická udržateľnosť: Energetická efektívnosť a efektívne hospodárenie so zdrojmi

Stále viac ľudí žije zo stále menších zdrojov. Pre spoločnosť KUKA sú mimoriadne dôležité zaobchádzanie šetriace zdroje a energeticky efektívne procesy, ktoré znižujú emisie CO2. Staviame preto na energetickú efektívnosť pri konštrukcii zariadení s ekologickými technológiami a produktmi ako energeticky efektívny priemyselný robot KR QUANTEC.

K ekologickej udržateľnosti prispieva aj prechod na diaľkové teplo v našom sídle v Augsburgu. Vďaka tomu sme dokázali znížiť naše emisie CO2 o 18 percent. Navyše ročne vyrábame približne 35 000 kWh solárnej energie v Augsburgu. Pri všetkých novostavbách, rozšíreniach alebo modernizáciách v tomto sídle používame už inovatívne ekologické koncepcie – a ideme nad rámec zákonných požiadaviek.

Okrem toho má pre nás veľký význam zaobchádzanie šetrné k zdrojom a chceme udržateľne likvidovať alebo recyklovať produkty. Preto našim zákazníkom ponúkame servis Retooling.

Manažérske systémy a certifikáty v ekologickej oblasti

S naším systémom ekologického manažmentu, ako aj systémom energetického manažmentu sa staráme o to, aby druh, rozsah, vplyvy našich aktivít, produktov a služieb boli primerané. Preto nepretržite pracujeme na zlepšovaní tohto manažérskeho systému a predchádzame zaťažovaniu životného prostredia. Naše certifikáty udržateľnosti v tejto oblasti: 

 • ISO 14001: S medzinárodnou normou ISO 14001 sú stanovené požiadavky na systém ekologického manažmentu. V centre pozornosti je kontinuálny proces zlepšovania. ISO 14001 patrí do skupiny noriem, ktorá sa okrem iného zaoberá ekologickou bilanciou, ukazovateľmi životného prostredia, ako aj hodnotením enviromentálneho správania.
 • ISO50001: Medzinárodne uznávaná norma podporuje vytvorenie systematického energetického manažmentu vo vzťahu k energetickej účinnosti a emisiám CO2. KUKA plánuje certifikáciu systému energetického manažmentu s normou ISO 50001 za rok 2016.
 • VDA 6.4: Spoločnosť KUKA je v svojich relevantných sídlach certifikovaná podľa VDA 6.4. Táto norma sa vzťahuje na subdodávateľov automobilového priemyslu a bola zavedená organizáciou TÜV.

Hospodárska udržateľnosť: dlhodobé myslenie a zodpovedné konanie

Spoločnosť KUKA aplikuje princíp udržateľného hospodárstva: Plánujeme dlhodobo, zaoberáme sa témami budúcnosti a problémy riešime už v ich počiatkoch. 

Preto je spoločnosť KUKA členom iniciatívy udržateľnosti Blue Competence. Táto iniciatíva chce priblížiť verejnosti pokrok nemeckého strojárenstva v oblastiach energetickej účinnosti, optimalizácie výrobných procesov a recyklácie.

KUKA je okrem toho aktívna v spoločnom projekte „Energeticky účinná a zdroje šetriaca výroba karosérií“. Technika na výrobu automobilov sa má preto upraviť tak, aby bola šetrnejšia k energii a zdrojom.

Manažérske systémy a certifikáty v priemyselnej oblasti

Aby sme mohli podnikať udržateľne, staviame aj tu na osvedčených systémoch manažmentu kvality. K našim certifikátom v tejto oblasti patria okrem iných:

 • AEO (Approved Economic Operator – schválený hospodársky subjekt): Certifikácia slúži na to, aby potvrdila spoľahlivú bezpečnosť medzinárodného dodávateľského reťazca.
 • ISO9001: Skupina noriem sa zaoberá systémami riadenia kvality a slúži na vzájomné porozumenie na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.
 • VDA6 časť 4: Ako automobilový subdodávateľ je spoločnosť KUKA certifikovaná aj samostatným štandardom VDA6 časť 4. Norma umožňuje preukázať splnenie požiadaviek automobilového odvetvia v oblastiach, v ktorých v súčasnosti nie je možná certifikácia podľa IATF16949.
 • IATF16949: S týmto štandardom by sa mala zlepšiť kvalitu systémov a procesov a spokojnosť zákazníkov. V centre pozornosti je objavovanie chýb, nie ich výlučná prevencia.
 • EN/AS9100: Tento medzinárodne uznávaný štandard slúži ako systém riadenia kvality pre letecký priemysel a kozmonautiku. EN/AS9100 sa zakladá na certifikácii ISO9001.
 • ISO13485: Aj pre odvetvie zdravotníctva existujú stanovené systémy riadenia kvality. Príslušná certifikácia ISO13485 definuje požiadavky na dizajn a výrobu zdravotníckych produktov.
 • ISO3834: Pre spoločnosť KUKA ako profesionála v zváraní je dôležitá aj táto norma. Opisuje kvalitatívne požiadavky pre výrobcov tavne zváraných konštrukčných dielov a konštrukcií.
 • Známy odosielateľ (Known Consignor): S týmto štatútom môžeme ako podnik preukázať, že posielame bezpečne leteckou dopravou.
Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies