Hållbarhet hos KUKA

Hållbarhet är väl förankrat i KUKA:s företagskultur. Som ett framtidsorienterat företag satsar vi på hållbarhet inom alla områden – för människornas skull, men även eftersom det höjer kvaliteten på våra produkter och tjänster. Och eftersom vi vill ta ett samhällsansvar och samtidigt värna om miljön.

Hållbarhet inom alla områden

Hos KUKA innebär hållbarhet följande: ett ansvarsfullt företagande som skyddar miljön och de ändliga resurserna. Vi tar ansvar för våra medarbetare, kunder och finansiärer, liksom för samhället i stort och inte minst för miljön. Därför ser vi till att företaget utvecklas kontinuerligt och på ett hållbart sätt. Vi satsar på hållbarhet inom följande områden:

 • Sociala frågor
 • Energi, miljö och resurser
 • Ekonomi

Social hållbarhet: för våra medarbetare och samhället i stort

Våra medarbetares väl och ve har högsta prioritet för oss. Vi vill skapa en flexibel och hälsosam arbetsmiljö. Till detta hör även att kunna kombinera familj och arbete. Därför bedriver vi en hållbar personalpolitik och främjar balansen mellan arbete och fritid med erbjudanden som flextid, arbeta hemifrån samt vår barnpassning Orange Care.

Och sedan 2012, då vi grundade den ideella föreningen Orange Care e.V., bidrar vi även på ett samhälleligt plan. I denna förening engagerar sig KUKA-medarbetare socialt och stöttar hjälpbehövande människor med gåvor.

KUKA:s medarbetare träffas regelbundet och har gemensamma sportaktiviteter.

Ledningssystem och certifikat inom det sociala området

För att säkra en hållbar utveckling och skydda våra KUKA-medarbetares väl och ve arbetar vi med ett kvalitetsledningssystem som till exempel värnar om våra medarbetares säkerhet på byggarbetsplatser. Vi bedriver även ett djuplodande hälsoarbete. Våra certifieringar:

 • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
  Den bayerska yrkesinspektionens ledningssystem för arbetsmiljö syftar till att förbättra medarbetares säkerhet och hälsa på arbetsplatsen på ett kostnadseffektivt sätt. Målet med OHRIS är att medarbetarna själva aktivt ska befatta sig med arbetssäkerhet och hälsoskydd.
 • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
  Denna brittiska standard ligger till grund för certifieringar av ledningssystem rörande arbetsmiljön. OHSAS 18001 rör faror och risker förknippade med arbetsmiljö och hälsa.
 • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
  Ackrediteringssystemet för hälsa och säkerhet CHAS är ett certifikat för byggindustrin. Det underlättar för både inköpare och leverantörer när de ska utvärdera det egna företagets hälso- och säkerhetskompetens.
 • berufundfamilie (arbete och familj):
  Certifikatet har som mål att utforma arbetsplatser så att hänsyn tas till den familjära situationen och den aktuella livsfasen. Syftet är att höja de anställdas livskvalitet samt att effektivisera företaget.

Miljömässig hållbarhet: Energi- och resurseffektivitet

Fler och fler människor lever av allt mindre resurser. För KUKA är det mycket viktigt att hushålla med resurser och att använda energieffektiva processer som minskar CO2-utsläppet. Därför bygger vi energieffektiva anläggningar med gröna tekniker och produkter som till exempel den energieffektiva industriroboten KR QUANTEC.

För att bidra till en hållbar miljö har vi ställt om till fjärrvärme i vår verksamhetsort Augsburg. Vi minskade då våra CO2-utsläpp med 18 procent. Till detta kommer de 35 000 kWh solcellsbaserad ström som vi årligen producerar i Augsburg. Vid alla ny- och ombyggnationer eller renoveringar vi utför där satsar vi på innovativa miljökoncept – och överträffar till och med lagstadgade krav.

Dessutom lägger vi stor vikt vid en resurssnål hantering och vi söker hela tiden nya sätt att omhänderta eller återvinna produkter på ett hållbart sätt. Det är därför vi till exempel erbjuder våra kunder möjligheten till retooling.

Ledningssystem och certifikat inom miljöområdet

Med våra miljö- och energiledningssystem säkerställer vi att våra arbetsprestationer, produkter och tjänster är adekvata avseende deras typ, omfång och påverkan. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra dessa ledningssystem och vi undviker miljöbelastningar. Våra hållbarhetscertifikat inom detta område: 

 • ISO 14001: Den internationella standarden ISO 14001 definierar vilka krav ett miljöledningssystem ska uppfylla. I fokus står det kontinuerliga förbättringsarbetet. ISO 14001 tillhör en familj av standarder som bland annat behandlar livscykelanalyser, miljöindikatorer samt utvärderingar av miljöprestanda.
 • ISO50001: Denna internationellt vedertagna standard underlättar uppbyggnaden av ett systematiskt energiledningssystem avseende energieffektivitet och CO2-utsläpp. KUKA har drivit ett energihanteringssystem enligt ISO 50001-standarden sedan 2016. 
 • VDA 6.4: KUKA är på relevanta verksamhetsorter certifierat enligt VDA 6.4. Denna standard som lanserades av TÜV riktar sig till underleverantörer till fordonsindustrin.

Ekonomisk hållbarhet: tänka långsiktigt och handla ansvarsfullt

KUKA lever enligt principen hållbart företagande: Vi planerar långsiktigt, driver framtidsrelaterade frågeställningar och åtgärdar problem genom att identifiera orsakerna. 

KUKA är därför medlem i hållbarhetsinitiativet Blue Competence. Detta initiativ vill informera allmänheten om tyska maskin- och anläggningsbyggares framsteg inom områdena energieffektivitet, optimering av produktionsprocesser och återvinning.

Dessutom deltar KUKA i samverkansprojektet "Energi- och resurseffektiv karossbyggnad". Syftet med detta projekt är att minska energi- och resursanvändningen inom fordonsindustrin.

Ledningssystem och certifikat inom det affärsmässiga området

För att säkerställa att vår affärsverksamhet är hållbar satsar vi även här på beprövade kvalitetsledningssystem. Våra certifieringar inom detta område är bland annat:

 • AEO (Approved Economic Operator – godkänd ekonomisk aktör): Certifieringen syftar till att bekräfta att säkerheten i en internationell leveranskedja är tillförlitlig.
 • ISO9001: Den här standardfamiljen rör kvalitetsledningssystem och syftar till ömsesidig förståelse på nationell och internationell nivå.
 • VDA6 del 4: Som fordonsunderleverantör är KUKA även certifierat med den separata standarden VDA6 del 4. Med denna standard kan vi visa att vi uppfyller fordonsindustrins krav inom områden som i dagsläget saknar certifiering enligt IATF16949.
 • IATF16949: Syftet med den här standarden är att förbättra system- och processkvaliteten liksom kundnöjdheten. Fokus ligger på att upptäcka fel, inte att undvika dem.
 • EN/AS9100: Den här internationellt vedertagna standarden används som kvalitetsledningssystem inom flyg- och rymdindustrin. EN/AS9100 är baserad på ISO9001-certifieringen.
 • ISO13485: Även för den medicintekniska branschen finns det fastlagda kvalitetsledningssystem. Den tillhörande certifieringen ISO13485 definierar krav för design och tillverkning av medicintekniska produkter.
 • ISO3834: Eftersom KUKA är specialist på svetsning är även denna standard viktig för oss. Den beskriver kvalitetskrav för tillverkare av smältsvetsade komponenter och konstruktioner.
 • Känd leverantör (bV): Denna status berättigar oss som företag att skicka säker flygfrakt.
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar