Styrning och kontroll

Vårt koncerninterna styrningssystem ger transparenta resultatsiffror. Här finns mer information om våra finansiella målsiffror samt om styrning och kontroll hos KUKA.

Företagsstyrningens mål

Målet med vår koncernstrategi är en varaktig ökning av företagets värde. KUKA-koncernens finansiella målsiffror visar våra styrparametrar och mäter prestationer som påverkar företagets värde.

Finansiella målsiffror för styrning och kontroll

Målsiffrorna EBIT, ROCE och Free Cashflow tas fram både för koncernen som helhet och för affärsområdena Robotics, Systems och Swisslog:

  • Rörelseresultatet före räntor och skatter EBIT beskriver vår rörelsemarginal. Detta operativa resultat ställs sedan i relation till våra intäkter. Då erhålls EBIT-kvoten.
  • Med hjälp av Return on Capital Employed ROCE får vi fram räntabiliteten på eget kapital. EBIT sätts då i relation till Capital Employed.
  • Free Cashflow är saldot för tillförda medel från den löpande affärs- och investeringsverksamheten. Denna målsiffra visar om investeringarna finansieras med kassaflöden samt hur stora medel som står till förfogande för att betala aktieutdelningar och skulder.

Affärsutveckling och orderbok

En viktig tidig indikator för affärsutvecklingen är orderingången. Vi mäter denna baserat på affärsområden och regioner. Samtidigt är orderboken en indikator för kapacitetsutnyttjandet under kommande månader.

Inom ramen för företagets styrning och kontroll följs och kontrolleras alla resultatposter kontinuerligt med hjälp av den interna rapporteringen. Avvikelser från planeringen analyseras av företagsledningen. Vid behov vidtas åtgärder för att målsiffrorna ska nås.

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar