ความยั่งยืนของ KUKA

ความยั่งยืนฝั่งรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของ KUKA เราสนับสนุนความยั่งยืนในทุกภาคส่วนในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นเพื่ออนาคต ทั้งมนุษย์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา เนื่องจากเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

ความยั่งยืนในทุกภาคส่วน

สำหรับ KUKA ความยั่งยืน หมายถึง การประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เรามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพนักงาน ลูกค้า นายทุน บริษัทและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึงต้องมั่นใจว่าองค์กรได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง เราสนับสนุนความยั่งยืนในภาคส่วนต่าง ๆ:

 • สังคม
 • พลังงาน, สิ่งแวดล้อมและแหล่งทรัพยากร
 • เศรษฐกิจ

ความยั่งยืนทางสังคม: สำหรับพนักงานและบริษัท

เราให้ความสำคัญต่อสุขภาพพนักงานมากเป็นพิเศษ เราต้องการสร้าง สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยืดหยุ่นไม่ทำลายสุขภาพ ซึ่งรวมไปถึงความสมดุลของครอบครัวและอาชีพด้วย ดังนั้น เราจึงตั้งนโยบายส่วนบุคคลเพื่อความยั่งยืนและส่งเสริมการสร้างสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทำงานด้วยข้อเสนอต่าง ๆ อาทิเช่น เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น การทำงานที่บ้านหรือศูนย์รับเลี้ยงเด็ก Orange Care

นอกจากนั้น เรายังได้มีส่วนร่วมทางสังคมด้วยการก่อตั้งสมาคมไม่แสวงผลกำไร Orange Care e.V.ขึ้นในปี 2012 ชาว KUKA มีส่วนร่วมกับสมาคมด้วยการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้

พนักงานของ KUKA พบปะเพื่อเล่นกีฬาร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ระบบการบริหารและมาตรฐานการรับรองในภาคสังคม

เราทำงานด้วยระบบจัดการคุณภาพที่รับประกันความปลอดภัยให้พนักงานในเขตก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อที่จะรักษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและสุขภาพของชาว KUKA ซึ่งรวมไปถึงการบริหารจัดการสุขภาพเชิงลึกด้วย มาตรฐานรับรองปัจจุบันของเรา:

 • OHRIS (ระบบการบริหารความเสี่ยงและอาชีวอนามัย):
  ระบบการบริหารความปลอดภัยในการทำงานของกรรมการฝ่ายกำกับดูแลการค้าและเศรษฐกิจแห่งบาวาเรียน่าจะปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในสถานที่ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นและประหยัดยิ่งขึ้น OHRIS มุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาสุขภาพ
 • OHSAS 18001 (มาตรฐานอาชีวอนามัยและการประเมินความปลอดภัย):
  มาตรฐานอังกฤษเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการรับรองของระบบการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS 18001 เกี่ยวข้องกับอันตรายและความเสี่ยงของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสุขภาพ
 • CHAS (แผนการประเมินสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมา):
  การรับรองระบบงานในด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย CHAS เป็นมาตรฐานรับรองสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งผู้ซื้อและผู้จัดหาวัตถุดิบจะใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินสมรรถนะด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
 • อาชีพและครอบครัว:
  มาตรฐานการรับรองดังกล่าวมุ่งเน้นในการสร้างสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงสถานการณ์แบบครอบครัวและช่วงชีวิตแต่ละวัย ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้พนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

ความยั่งยืนทางระบบนิเวศ: ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากร

มีคนจำนวนมากขึ้นขาดแคลนทรัพยากร สำหรับ KUKA การประกอบธุรกิจที่รักษาแหล่งทรัพยากรและกระบวนการทำงานที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่จะลดการปล่อยก๊าซ CO2 มีความสำคัญมาก ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานในการสร้างโรงงานด้วยการใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สีเขียว เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR QUANTEC ที่ประหยัดพลังงาน

การเปลี่ยนไปใช้ระบบกระจายความร้อนแบบรวมศูนย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเอาก์สบวร์กมีส่วนช่วยส่งเสริมความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ เราสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ลงได้ถึง 18 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น เรายังผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองเอาก์สบวร์กได้ราว 35,000 kWh ต่อปี เราได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารที่สร้างใหม่, การต่อขยายหรือการปรับปรุงอาคารให้ทันสมัย และมีมาตรฐานสูงกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย

นอกจากนั้น เรายังให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและต้องการแยกกำจัดหรือรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ดังนั้น เราจึงเสนอบริการในการเสริมเทคโนโลยีให้ลูกค้า

ระบบการบริหารจัดการและมาตรฐานรับรองในภาคส่วนระบบนิเวศ

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการบริหารจัดการพลังงานช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าประเภท, ขอบข่ายงาน, ผลกระทบจากกิจกรรมของเรา, ผลิตภัณฑ์และการให้การบริการเหมาะสมแล้ว ดังนั้น เราจึงทำการปรับปรุงระบบการบริหารงานดังกล่าวให้ดีขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการรับรองความยั่งยืนของเราในภาคส่วนนี้: 

 • ISO 14001: มีการตั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการบริหารงานสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานสากล ISO 14001 โดยเน้นย้ำกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก ISO 14001 เป็นหนึ่งในกลุ่มมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสมดุลของระบบนิเวศ, ดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อมและการประเมินประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อม
 • ISO50001: มาตรฐานที่ยอมรับระดับสากลจะส่งเสริมการก่อตั้งการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบให้สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2 KUKA ดำเนินการระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 ตั้งแต่ปี 2559 
 • VDA 6.4: มีการรับรองมาตรฐานของ KUKA ตามเกณฑ์ VDA 6.4 ในสถานที่ตั้งที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานดังกล่าวอ้างอิงถึงตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี TÜV เป็นผู้เริ่มนำมาตรฐานนี้มาใช้

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ: ความคิดระยะยาวและการกระทำที่รับผิดชอบ

KUKA ยึดถือหลักการเศรษฐกิจแบบยั่งยืน: เราวางแผนระยะยาว ขับเคลื่อนหัวข้อสำหรับอนาคตไปข้างหน้าและแก้ไขปัญหาจากต้นตอ 

ดังนั้น KUKA จึงเป็นสมาชิกของหน่วยงานริเริ่มการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนBlue Competence หน่วยงานดังกล่าวต้องการนำความก้าวหน้าในการก่อสร้างเครื่องจักรและโรงงานของเยอรมันในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน, การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตและการรีไซเคิลออกสู่สาธารณะชน

นอกจากนั้น KUKA ยังมีบทบาทสำคัญในโครงการร่วม "การผลิตตัวถังรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและทรัพยากร" อีกด้วย ดังนั้น จึงมีการจัดทำเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ที่ประหยัดพลังงานและทรัพยากรได้มากขึ้น

ระบบการบริหารจัดการและมาตรฐานการรับรองในภาคเศรษฐศาสตร์

เราให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่ผ่านการรับรองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ มาตรฐานต่อไปนี้รวมอยู่ในมาตรฐานการรับรองชองเราในส่วนนี้ด้วย:

 • AEO (Approved Economic Operator – มาตรฐานกระบวนการรักษาความปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน): การรับรองมาตรฐานใช้ในการยืนยันความปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้
 • ISO9001: กลุ่มมาตรฐานเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพและใช้เป็นมาตรฐานที่สร้างความเข้าใจต่อกันในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
 • VDA6 ตอนที่ 4: KUKA ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานอิสระ VDA6 ตอนที่ 4 มาตรฐานดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดความต้องการเกี่ยวกับยานยนต์ในภาคส่วนที่ยังไม่มีการรับรองตามมาตรฐาน IATF16949 ได้ในปัจจุบัน
 • IATF16949: มาตรฐานนี้น่าจะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีขึ้น โดยที่มุ่งเน้นการค้นหาข้อผิดพลาดโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • EN/AS9100: มาตรฐานที่ยอมรับระดับสากลนี้ถือเป็นระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทางอากาศและอวกาศ EN/AS9100 ยึดตามการรับรองมาตรฐาน ISO9001
 • ISO13485: แม้กระทั่งสาขาการแพทย์ก็ยังมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่กำหนดไว้ การรับรองมาตรฐาน ISO13485 จะจำกัดนิยามข้อกำหนดสำหรับการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 • ISO3834: ในฐานะมืออาชีพในการเชื่อมโลหะ มาตรฐานนี้จึงมีความสำคัญต่อ KUKA ซึ่งจะอธิบายข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบและโครงสร้างจากการเชื่อมโลหะ
 • ผู้ส่งที่ทราบตัวตน (kc): ในฐานะองค์กร เราสามารถพิสูจน์ว่าได้ส่งสินค้าไปทางอากาศอย่างปลอดภัยแล้วด้วยสถานะดังกล่าว
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้