ระบบบริหารจัดการและการควบคุม

ระบบบริหารจัดการภายในบริษัทของเราช่วยให้ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานมีความโปร่งใส ตรงนี้ คุณจะได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขเป้าหมายทางการเงินกับระบบบริหารจัดการและการควบคุมของ KUKA

เป้าหมายของระบบบริหารจัดการองค์กร

การเพิ่มมูลค่าขององค์กรอย่างยั่งยืน คือ เป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทเรา มูลค่าเป้าหมายทางการเงินของบริษัท KUKA แสดงให้เห็นค่าตัวแปรในการบริหารจัดการและจะวัดประสิทธิภาพการทำงานที่ส่งผลต่อมูลค่าขององค์กร

ตัวเลขเป้าหมายทางการเงินเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการและการควบคุม

เราคำนวณตัวเลขเป้าหมาย EBIT, ROCE และกระแสเงินสดอิสระทั้งสำหรับบริษัทและขอบข่ายธุรกิจ Robotics, Systems และ Swisslog:

  • เราประเมินอัตราผลตอบแทนต่อยอดขายผ่านตัวเลขผลกำไรก่อนรวมดอกเบี้ยและภาษี EBIT เราเปรียบเทียบสัดส่วนผลกำไรดังกล่าวนี้กับรายได้จากการขาย จะได้กำไรก่อนภาษีและต้นทุนทางการเงิน
  • เราวัดผลกำไรของการลงทุนด้วยผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน ROCE โดยเปรียบเทียบสัดส่วน EBIT กับการใช้เงินลงทุน
  • กระแสเงินสดอิสระ เป็นยอดจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมในการลงทุน ตัวเลขเป้าหมายแสดงให้เห็นว่าเกิดความขัดแย้งในการลงทุนจากกระแสเงินสดหรือไม่และมีทุนสำรองสำหรับจ่ายเงินปันผลและต้นทุนกู้ยืมอยู่เท่าไหร่

การพัฒนาธุรกิจและงานในมือที่รอรับรู้รายได้

ดัชนีชี้นำที่สำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจ คือ คำสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า เราบันทึกดัชนีชี้นำตามหมวดธุรกิจและภูมิภาค ในขณะเดียวกัน งานในมือที่รอรับรู้รายได้เป็นดัชนีชี้วัดขีดความสามารถภาระงานในเดือนต่อ ๆ มา

มีการติดตามผลและตรวจสอบตัวเลขดัชนีทั้งหมดผ่านทางระบบรายงานภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการและการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารจะทำการวิเคราะห์ค่าความเบี่ยงเบนจากแผน หากจำเป็น จะการหามาตรการตกลงร่วมกัน เพื่อที่จะรับประกันผลการดำเนินงานให้ถึงตัวเลขเป้าหมาย

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้