Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

IWKA achieves goals despite economic downturn

Despite the difficult market conditions IWKA Group, Karlsruhe, surpassed its budgeted order receipt and sales targets in business 2001

18 Tháng Tư 2002


Order receipts rose four percent to EUR 2.28 billion and sales revenues increased three percent to EUR 2.29 billion.

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie