Phần mềm Đám mây

Phần mềm dựa trên Đám mây là một trong những nền tảng của công nghiệp 4.0. Phần mềm Đám mây của KUKA cho phép khách hàng của chúng tôi số hóa sản xuất và nhờ đó tối ưu hóa việc đó.

Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie