Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Download the Whitepaper

Please complete the fields below with your information and we send you the requested document automatically to the provided e-mail address.


Title

Đổi lại việc chuyển giao nội dung được cung cấp ở đây, tôi đồng ý rằng tổng công ty KUKA sẽ sử dụng dữ liệu của tôi để quảng bá cho các sản phẩm/giải pháp của riêng mình trong lĩnh vực robot và tự động hóa và có thể liên lạc với tôi nhằm mục đích này thông qua địa chỉ email và số điện thoại tôi đã cung cấp. Tôi có thể rút lại thỏa thuận của mình bất kỳ lúc nào với hiệu lực cho tương lai tại công ty cổ phần KUKA, 140 Zugspitzstraße, 86165 Augsburg (đức) hoặc thông qua email web@kuka.com (Tiêu đề: Công ty cổ phần KUKA). Thông tin bổ sung về bảo vệ dữ liệu có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật.

Các cập nhật, lời mời sự kiện và nhiều hơn nữa: Đăng ký nhận bản tin KUKA.

Tôi đồng ý rằng KUKA sẽ thường xuyên gửi cho tôi một bản tin qua thư điện tử và vì mục đích này KUKA có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của tôi theo Chính sách bảo mật. Tỉ lệ chuyển tiếp, mở và hành vi nhấp chuột vào bản tin được đánh giá. Bạn có thể thu hồi thỏa thuận này bất kì lúc nào trong tương lai bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng kí trong bản tin hoặc gửi trực tiếp yêu cầu đến KUKA.

Consent Newsletter

* These fields are required
**in exchange for advertising consent, which may be revoked at any time

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie