Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Tuân thủ Doanh nghiệp

Chúng tôi coi Tuân thủ Doanh nghiệp là một yếu tố thiết yếu để quản trị doanh nghiệp tốt. Do đó, việc tuân thủ khuôn khổ pháp lý, bao gồm cả các hướng dẫn nội bộ của KUKA, là điều tất nhiên đối với tất cả các quy trình kinh doanh của chúng tôi.