KR 500 FORTEC

KR 500 FORTEC 是一款应用非常广泛的多功能重载机器人:从专为高负载领域铣削设计的机床规格,到完美匹配铸造车间重载作业需求的铸造规格,应有尽有。

KR 500 FORTEC 在铣削领域中所获得的卓越产品质量要归功于两个支柱:强劲的力量和成熟的技术。长达 3326 毫米的工作范围使其能够在狭小的工作单元内加工大型部件。修长的设计以及较小的干扰轮廓创造了极大的工作空间和最长的负载间距。

340 - 500 有效载荷

2485 - 3326 可达距离

优点


绝对精准

KR 500 FORTEC 集力量、技术和 0.08 毫米的点重复精度于一身 – 为重载领域确保了无以伦比的产品质量。

强劲高效

KR 500 FORTEC 可以精确、轻松地搬运重达 500 kg 的大型和重型部件。与此同时,它非常易于维护,并且以极高的成本效益而著称。 

多样化

KR 500 FORTEC 拥有各种不同规格,可以应用于不同的重载领域。机床规格是铣削应用的最佳选择,而铸造规格则专为铸造工业而设计。

KR 500 FORTEC 应用于欧盟项目“虚拟森林”

KR 500 FORTEC 应用于欧盟项目“虚拟森林
KR 500 FORTEC 借助 3D 森林模拟帮助森林库存管理。

KR 500 FORTEC 加入标题

KR 420 R3080 KR 420 R3080 F KR 340 R3330 KR 500 R2830 MT-F KR 480 R3330 MT KR 480 R3330 MT-F KR 340 R3330 F KR 500 R2830 F KR 500 R2830 C KR 500 R2830 C-F KR 500 R2830 KR 500 R2830 MT
类别
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
重负载 (240-1300 kg)
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
扩展1
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
扩展2
标准
标准
标准
机床工具
机床工具
机床工具
标准
标准
标准
标准
标准
机床工具
执行环境
标准
铸造
标准
铸造
标准
铸造
铸造
铸造
标准
铸造
标准
标准
环境扩展版
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
有效载荷
420 公斤
420 公斤
340 公斤
500 公斤
480 公斤
480 公斤
340 公斤
500 公斤
500 公斤
500 公斤
500 公斤
500 公斤
总负荷
470 公斤
470 公斤
390 公斤
550 公斤
530 公斤
530 公斤
390 公斤
550 公斤
550 公斤
550 公斤
550 公斤
550 公斤
最远可达距离
3076 毫米
3076 毫米
3326 毫米
2826 毫米
3326 毫米
3326 毫米
3326 毫米
2826 毫米
2485 毫米
2485 毫米
2826 毫米
2826 毫米
控制轴数
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
位置重复度 (ISO 9283)
±0.08 毫米
±0.08 毫米
±0.08 毫米
±0.08 毫米
±0.08 毫米
±0.08 毫米
±0.08 毫米
±0.08 毫米
±0.08 毫米
±0.08 毫米
±0.08 毫米
±0.08 毫米
重量
2415 公斤
2415 公斤
2421 公斤
2440 公斤
2475 公斤
2475 公斤
2421 公斤
2385 公斤
2385 公斤
2385 公斤
2385 公斤
2440 公斤
安装位置
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
地板
天花板
天花板
地板
地板
环境温度
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
10 °C to + 55 °C
控制器
保护
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
手腕保护
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
下载中心

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意