Válassza ki a helyét:

Ország

Kérjük, válasszon nyelvet:

  • Magyar / Hungarian

Facebook gyerekrajzverseny-szabályzat


1.           A Játék és a Szervező

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a KUKA Hungária Kft. (székhely: 2335 Taksony, Fő u. 140., adószám: 10574632-2-44, cégjegyzékszám: 13 09 063588) (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.facebook.com/KUKAHungary Facebook oldalon futó gyereknapi rajzverseny nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.
  

2.           Kik vehetnek részt a Játékban?

 

2.1.        A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.facebook.com weboldalon. 

2.2.        A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljeskörűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (szöveges tartalom közzététele) kezdődik. 

2.3.        A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

2.4.        A Játékos olyan, a 4.2-es pontban lefektetett kategóriákba tartozó kiskorú munkájával pályázhat, aki felett szülői felügyeletet gyakorol.

2.5.        A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3.           A játék időtartama, menete

 

3.1.        A játék időtartama: 2023. május 22.  – 2023. május 26. 13:00

 

3.2.        Eredményhirdetés: 2023. május 28. 

 

3.3.        Nyertesek száma: 9 fő (kategóriánként 3 fő)

 

3.5.        Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie és a Szervező üzenőfali posztja alá, szöveges kommentben kell a 18 éven aluli gyermekek rajzait felölteni.

 

4.            Nyeremények, Nyertes

 

4.1.        Nyeremény: 9 db KUKA ajándékcsomag

 

1. helyezett: KUKA ajándékcsomag logózott termékekkel és robotmodell makettekkel 70 euró értékben

2. helyezett:

KUKA ajándékcsomag logózott termékekkel és robotmodell makettekkel 40 euró értékben

3. helyezett:

KUKA ajándékcsomag logózott termékekkel és robotmodell makettekkel 20 euró értékben 


Az ajándékokkal kapcsolatos adóterheket a KUKA Hungária Kft. átvállalja.

 

 

4.2. Nyertes: a három kategórián belül legtöbb szavazatot/like-ot kapó rajzot beküldő Játékos.

 

1. kategória: 0 és 6 éves kor között

2. kategória: 7 és 12 éves kor között

3. kategória: 13 és 18 éves kor között

 

4.3.        A nyeremény készpénzre nem váltható át. 

  

4.4.        Pótnyertest nem hirdetünk.

 

4.5.        A nyeremény más magánszemély számára 1 alkalommal átruházható, a Szervező előzetes, írásbeli értesítését követően, amennyiben a Nyertes nyereményét nem tudja vagy nem szeretné saját maga számára átvenni. Az átruházás a Szervező és a Nyertes egyeztetésén és közös megegyezésén alapul.   

 

5.           A Nyertes értesítése

 

5.1.        A Nyertes nevét Facebook posztban tesszük közzé 2023. május 30-án 16:00-kor, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek az marketing.hu@kuka.com címre küldött privát e-mail üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel. A tárgynyereményt a Nyertes által fenti címen megadott levelezési címre, futár útján továbbítja a Szervező.

 

5.2.        Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 30. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

 

5.3.        A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

 

6.           Kizárás
 

6.1.        Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

6.2.        A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértőmagatartás, vagy annak megalapozott gyanúja.

 

6.3.        A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

 

7.           A Szabályzat módosítása

 A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Szervező Facebook oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

 

 8.          A Szervező felelőssége

 

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti.  Az internetszolgáltató vagy a Facebook műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

9.           Egyéb rendelkezések

 9.1.       A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 9.2.       A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

 9.3.       A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

 9.4.       Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

 9.5.       A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

 

10.         Adatkezelés és adatvédelem

 

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Info tv.).

 

 10.1.     Az adatkezelő neve és elérhetőségei

 

A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:

 

Adatkezelő az a személy vagy cég, aki az adatokat bármilyen módon kezeli.

 

Adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Az átadott személyes adatokat a Szervező kezeli. A Szervező elérhetőségei a következők:

 

KUKA Hungária Kft. [2335 Taksony, Fő út 140.; adatvedelem@kuka.com ; Tel.: 06-24-501-600; www.kuka.com]

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

Név: Thomas Franke,

Cím: KUKA AG (Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg),

E-mail cím: Thomas.Franke@kuka.com

Telefon: +49-821-797-5779

 

10.2.      A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i)           Játékosok esetében

 •            Facebook profilnév

 •            Pályázat készítőjének neve

 •            Pályázat készítőjének életkora

 •            Leadott pályázat

 •            Bármilyen egyéb, a posztban szereplő adat, amit a Játékos önként ad meg

 

 (ii)         Nyertes esetében

•             név

•             telefonszám

•             email cím

·                  lakcím/ postázási cím

 

 

10.3.      Az adatkezelés jogalapja

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kifejezett hozzájárulását adja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán. 

 

10.4.      Az adatkezelés célja

 A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

 

 

10.5. Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Nem kerül sor adattovábbításra harmadik országbeli, azaz az EU-n és az EGT-n kívüli címzett részére.

 

10.6. Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra.

 

10.7. A kezelt adatok tárolásának időtartama

 A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.   A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz.

A Facebookon közzétett bérmely tartalom esetén a Facebook adatvédelmi irányelve a mérvadó.

 

10.8. A személyes adat szolgáltatására vonatkozó kötelezettség és az elmaradó adatszolgáltatás következménye

A megadott személyes adatok szolgáltatása önkéntes, azaz nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, és nem előfeltétele szerződés megkötésének sem.

Amennyiben nem járulsz hozzá a Szervező ezen adatkezeléséhez, úgy a nyereményjátékban való részvételedet nem tudjuk biztosítani.

 

10.9. A Szervező által tett adatbiztonsági intézkedések

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

 

10.10. A Szervező adatkezelésével kapcsolatban a téged megillető jogok

Milyen jogaid vannak a Szervező adatkezelésével összefüggésben?

·      Kérelmezheted a Szervezőtől a Rád vonatkozó adatkezeléssel összefüggésben:

a)           a személyes adatokhoz történő hozzáférést (Adatvédelmi Rendelet 15. cikk). E körben jogosult vagy tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, jogosult vagy megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhetsz, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból lényeges információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama).

b)           a személyes adatok helyesbítését (Adatvédelmi Rendelet 16. cikk). E körben kérheted a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.

c)            személyes adatok törlését (Adatvédelmi Rendelet 17. cikk).

d)           vagy kezelésének korlátozását (Adatvédelmi Rendelet 18. cikk).

·             A hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni: Az adatkezelés jogalapja a Te hozzájáruló nyilatkozatod (lásd jelen formanyomtatvány B. pontja). A hozzájárulást bármely időpontban jogosult vagy visszavonni, amely azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

·             A fenti jogok érvényesítésére vonatkozó kérelmet a fenti I. pontban megadott elérhetőségeken lehet benyújtani a Szervezőhöz. A Szervező a kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 10 napon belül eleget tesz és értesít Téged a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.

·             Panasz benyújtás joga: Jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; website: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400) panaszt benyújtani. A panasz hatósági benyújtása előtt javasoljuk, hogy azt először a Szervezőnek küldd meg annak érdekében, hogy a kérést első körben mi is megvizsgálhassuk.

·             Bírósági út igénybe vétele: Jogaid megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

10.11.   Vegyes rendelkezések

 
Ez a Szabályzat elérhető a https://www.kuka.com/facebook-nyeremenyjatek-szabalyzat linken.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2023. május 05.