KR 500 FORTEC: หุ่นยนต์สามารถปฏิวัติสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างไม้ได้อย่างไร

การผลิตชิ้นส่วนไม้สำหรับศาลาแสดงพืชสวนของรัฐบาลกลาง