OccuBot ในขณะทำงาน

ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น: นอกจากสำหรับความทนทานของที่นั่งรถยนต์แล้ว OccuBot จะทำการทดสอบการทำงานอย่างถูกต้องของการอุ่นที่นั่งอีกด้วย