เซลล์การเชื่อมเสียดทานหมุนกวนสำหรับตัวเรือนแบตเตอรี่: แอปพลิเคชั่นสำหรับการปิดของท่อระบายความร้อน

การเชื่อมเสียดทานหมุนกวนของ KUKA – เทคโนโลยีด้านนวตกรรมสำหรับตลาด E-Mobility ที่กำลังเติมโต