Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Press conference presenting the annual financial statements of IWKA Aktiengesellschaft on April 19, 2004

The IWKA Group grew according to plan in 2003 and was again able to increase its operating profit, in spite of the difficult economic situation

19 Tháng Tư 2004


Operating profit grew by 10.5 percent, considerably exceeding the previous year's figure. Additionally, the Group?s net debt load was reduced, so that the profit from ordinary activities improved by a substantial 22.4 percent

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie