Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Chairman of the Executive Board/Supervisory Board

At the Supervisory Board meeting on 3 June, the Chairman of

03 Tháng Sáu 2005


The Supervisory Board accepted Mr. Fahr's offer and expressed its respect to Mr. Fahr for the decision he had taken. The Chairman of the Supervisory Board, Mr. Engel, and Professor Hubbert offered to the Supervisory Board to resign before or after the Annual General Meeting. The remaining Supervisory Board members (employee and shareholder representatives) unanimously asked both gentlemen to remain on the Supervisory Board in the interest of the company. The shareholder representatives on the Supervisory Board decided, on a precautionary basis, to resign en masse in the event that the Annual General Meeting should vote out members.

 

Karlsruhe, 3 June 2005
The Executive Board

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie