Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

IWKA group continues to sharpen focus

The IWKA Group will continue to implement its strategy of concentrating on its core competencies and is analyzing a greater focus on the plant and systems technology division (Automotive) and the Robotics division

22 Tháng Chín 2006


In conjunction with the above the Executive Board is analyzing the possibility of selling the Packaging division.

The company's Supervisory Board approved this concept in a meeting held on September 22, 2006.

Karlsruhe, September 22, 2006

The Executive Board

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie