Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Grenzebach Maschinenbau GmbH increases share ownership in KUKA

On March 9, 2009, Grenzebach Maschinenbau GmbH announced that it had increased its share ownership in KUKA Aktiengesellschaft to just over 10 percent of the voting rights

10 Tháng Ba 2009


Grenzebach Maschinenbau GmbH had already notified the company on December 4, 2008 that it had acquired 5.43 percent of KUKA's shares.

KUKA Aktiengesellschaft sees Grenzebach Maschinenbau GmbH's interest in KUKA as evidence of its confidence in the growth potential and quality of the company, as well as the attractiveness of KUKA's shares.

KUKA and Grenzebach have been working successfully as partners for many years. The alliance supports further expansion of the Group's general industry business.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie