Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA sells 1.33 million treasury shares

Augsburg, May 12, 2011

12 Tháng Năm 2011


On May 11, 2011, KUKA Aktiensgesellschaft's Executive Board resolved to sell the 1,327,340 treasury shares the company purchased in 2008 (ref. KUKA AG ad hoc announcement dated May 11, 2011).

Before deducting the brokerage fee, KUKA Aktiengesellschaft will receive a gross amount of EUR 24.7 million from the sale of the treasury shares at a price of EUR 18.60 per share. The transaction was handled by UniCredit Bank AG and Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.

The transaction proceeds will further strengthen the equity base of KUKA Aktiengesellschaft.

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie