Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Hub technologies

Hub technology software packages offer the great advantage that they can be used with any KUKA robot – irrespective of the payload, variant or application. Sensor communication software, intelligent robot networking or safe human-robot collaboration – you name it: with KUKA hub technologies, you will open up new fields of application for your robots and boost the flexibility and competitiveness of your production operations.


Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie