Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Plant systems

In order to transport components quickly, reliably and efficiently within the production system, clever plant systems is indispensable. In its portfolio for body-in-white production, KUKA offers various systems and thus ensures high flexibility between models.

This means: for your individual production processes you receive all system components from a single source – irrespective of whether you are manufacturing convertibles, station wagons or sedans.


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie