Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Các xu thế lớn

Các xu thế lớn sẽ gây ảnh hưởng đến việc sản xuất trong tương lai

Các xu thế lớn toàn cầu hóa, tự động hóa và số hóa đang thay đổi thế giới sản xuất và hậu cần của chúng ta vĩnh viễn. Chuyển đổi nhân khẩu học, cá nhân hóa, sự khan hiếm nguồn tài nguyên và sự thay đổi quyền lực kinh tế cũng đang thúc đẩy quá trình thay đổi.

Ngay cả khi mức độ ảnh hưởng của chúng và các hậu quả có thể có khác nhau theo từng trường hợp, mỗi công ty đều phải đối phó với các xu thế lớn để phát triển các ý tưởng và giải pháp bền vững. Tại KUKA chúng tôi định hướng phù hợp với xu thế toàn cầu và đã thiết kế các giải pháp cho tương lai ngay hôm nay. Tìm hiểu thêm về điều này trên các trang sau.