KUKA.PickControl trong ứng dụng: Theo dõi băng tải với nhiều rô-bốt hơn

KUKA.PickControl trong ứng dụng: Theo dõi băng tải với nhiều rô-bốt hơn