Hàn đắp bằng laser dựa trên dây là quy trình in 3D tiết kiệm vật liệu để sản xuất các bộ phận kim loại

Sản xuất đắp dần với nguồn cấp dây mang lại lợi thế đáng kể khi sản xuất các bộ phận lớn và phức tạp về mặt hình học.