Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Robots set the entertainment industry in motion

KUKA can provide the entertainment solutions that meet the industry’s demand for innovation. KUKA products make excellent crowd-pullers at amusement parks, great attractions in shopping malls and become highlights at trade fairs. Find out more about these certified, safe automation solutions and benefit from the experience and innovative strength of KUKA.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie