KUKA.PalletTech: Tính kinh tế tối đa và tính linh hoạt với xếp hàng lên tấm nâng từng lần

Phần mềm xếp hàng lên tấm nâng KUKA để lập trình nhanh chóng và vận hành các nhiệm vụ Pick & Place (Gắp & Đặt) với rô-bốt.