เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การบริหารจัดการของ KUKA AG

ทีมผู้บริหารของ KUKA ประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการผู้บริหาร 2 ท่าน และ คณะกรรมการกำกับ 12 ท่าน

ฝ่ายบริหารงานของ KUKA มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารกิจการอย่างโปร่งใสให้บรรลุเป้าหมาย โดยที่หลักการ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)มีผลบังคับใช้

บริษัท KUKA AG เป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) สัญชาติเยอรมัน ที่มีระบบการบริหารงานแบบทวิ ประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการบริหารและคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการบริหารและคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

  • คณะกรรมการผู้บริหารของ KUKA AG ประกอบด้วยสมาชิกกรรมการผู้บริหาร 2 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการ โดยมีคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาเป็นฝ่ายแต่งตั้ง ให้คำปรึกษาและคอยสังเกตการณ์
  • คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎระเบียบว่าด้วยการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานบริษัท ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 12 คน โดยที่มีการเลือกตัวแทน 6 คนจากผู้ถือหุ้นและอีก 6 คนจากพนักงาน

เป้าหมายร่วมกันของฝ่ายบริหาร KUKA คือการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจอย่างยั่งยืน ในบริบทดังกล่าวนี้ความยั่งยืน หมายถึง การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมของกิจการ ต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อนักลงทุนและต่อหุ้นส่วนของ KUKA ด้วยสำนึกรับผิดชอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกฝ่ายอำนวยการบริหารและคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของ KUKA ได้จากหน้าที่อยู่ด้านล่าง