Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Open Platform Challenge: The KUKA Innovation Award 2023 breaks new ground

Get started right away, even without great expertise: the upcoming round of the KUKA Innovation Award is all about ease of use and maximum flexibility. For the first time, the €20,000 robotics competition will be based on KUKA’s new robot operating system and associated ecosystem – offering creative minds totally new opportunities.

12 Tháng Tư 2022


Tải xuống tin nhắn mới

Tải PDF

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie