Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

The KUKA brand

One brand for progress

Whether it is robotics, automation, logistics or electronics – we merge our expertise with a single goal in mind: to give our customers a decisive edge. With this aim, the KUKA brand sets global standards. Customized solutions of top quality have been an expression of our focus on customers’ needs since our founding.

KUKA video: Passion for industrial intelligence

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie