Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Trụ sở KUKA

KUKA có văn phòng đại diện trên toàn thế giới. Tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các trụ sở và chi tiết liên hệ – tại trụ sở chính tại Augsburg và trên toàn thế giới.

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie