Đây là cách hoạt động của điều khiển KR C4:

Tìm hiểu khái niệm mang tính cách mạng của bộ điều khiển KUKA KR C4.