เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

เมกะเทรนด์: ความขาดแคลนทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โลหะหรือแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม กำลังใกล้จะถึงขีดจำกัดความพร้อมใช้งานอันเนื่องมาจากการเพิ่มจำนวนของประชากรโลกและความมั่งคั่งทั่วโลก ธุรกิจการผลิตต้องจัดการกับทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อที่จะลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและยังมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ได้ในระยะยาว


ทรัพยากรมีจำกัดเนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

วัตถุดิบแร่ธาุตุ โลหะและฟอสซิล มีอยู่บนโลกใบนี้ในจำนวนที่จำกัดเท่านั้นและไม่สามารถเพิ่มปริมาณใหม่เองได้ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ขาดแคลน

การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจจะทำลายคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อาทิเช่น น้ำ อากาศและดิน ในเชิงลบได้ การแสวงหาประโยชน์มากขึ้นและการใช้ประโยชน์อย่างไม่ยั่งยืนทำให้ทรัพยากรคุณภาพสูงดังกล่าวลดน้อยลงเรื่อย ๆ

นอกจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นวิกฤตที่นำกลับคืนมาไม่ได้บางส่วน การสิ้นเปลืองทรัพยากรเพิ่มขึ้นจะเป็นสาเหตุให้มีการขึ้นราคาสินค้าในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการผลิตที่มีความต้องการพลังงานและวัสดุสูงจะรู้สึกได้ถึงการขึ้นราคาสินค้า

ด้วยเหตุนี้ การจัดการกับทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและการใช้แหล่งพลังงานและวัสดุทางเลือกจึงมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันอยู่ได้ในระดับโลก

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน หนึ่งแง่มุมสำคัญสำหรับสังคมและอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยช่วยให้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปได้

เทคโนโลยีอันทันสมัย รวมถึงการรวมเชิงกลยุทธ์สำหรับความยั่งยืนและแนวคิดที่มุ่งเน้นเพื่ออนาคตจะช่วยให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น ตั้งแต่การจัดซื้อเกี่ยวกับการผลิตไปจนถึงการกระจายสินค้า การแยกกำจัดและการนำกลับมาใช้ซ้ำ

การปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดของลำดับขั้นตอนการทำงานและการไหลเวียนของวัสดุ สามารถช่วยลดต้นทุนวัสดุ พลังงานและน้ำ รวมถึงขยะและสินค้าที่ถูกคัดออกได้ Smart Factories และ Industrial Internet of Things ช่วยให้กระบวนการผลิตประสิทธิภาพสูงที่ปรับปรุงแล้วซึ่งยึดการจัดการกับทรัพยากรด้วยความระมัดระวังโดยเน้นที่เป้าหมายไว้เป็นสำคัญเป็นไปได้ในแบบเรียลไทม์

แม้แต่ นวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาวัสดุทางเลือก ก็มีส่วนช่วยในการลดความเข้มข้นในการแข่งขันทั่วโลกเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่หายากและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเชิงนิเวศน์วิทยาในเชิงบวกอีกด้วย

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดย KUKA

KUKA ดำเนินงานด้านการพัฒนาโซลูชั่นระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะและการนำไปใช้ได้จริงเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจทั่วโลก ปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดให้กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ การจัดการกับทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปได้

ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR QUANTEC หรือโซลูชั่นซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดให้การผลิตและพลังงาน อย่างKUKA Connect KUKA ยังเสนอบริการสำหรับการแยกกำจัดและการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำอย่างยั่งยืนอีกด้วย

โปรแกรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สร้างขึ้นเพื่อความยั่งยืนจะถูกนำมาใช้ที่ฐานการผลิตของบริษัทเอง เพื่อที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รักษาทรัพยากรหรือทำให้ดีกว่ามาตรฐานแม้แต่ในห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเองด้วย

ระบบหุ่นยนต์สีเขียว (Green Robotics): KUKA ให้ความสำคัญต่อโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ยั่งยืน