Välj din plats:

Land

Megatrend: Resursknapphet

På grund av att världens befolkning och dess välstånd ökar har tillgången på naturresurser som metaller och industrimineraler blivit allt knappare. Tillverkande företag måste hantera dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt, dels för att minska miljöpåverkan men även för att förbli konkurrenskraftiga på längre sikt.


Resursknapphet på grund av stigande efterfrågan

Mineraliska, metalliska och fossila råämnen finns endast i begränsad mängd på jorden och de kan inte förnya sig. Stigande befolkningssiffror och en växande global efterfrågan efter industri- och konsumentprodukter gör att dessa naturresurser blir allt knappare.

Kvaliteten på övriga naturresurser som vatten, luft och mark kan påverkas negativt permanent på grund av ekonomiskt utnyttjande. På grund av att dessa resurser utnyttjas i allt högre grad och ofta inte på ett hållbart sätt minskar även tillgången på högkvalitativa resurser av detta slag.

Förutom kritiska och delvis bestående miljöskador orsakar den ökande resursanvändningen även en fördyring på marknaden. Framför allt företag med högt energi- och materialbehov känner av denna fördyring.

För att företag ska förbli konkurrenskraftiga globalt har det därför blivit allt viktigare att dylika resurser hanteras effektivt och hållbart samt att alternativa energikällor och material utnyttjas.

Utnyttjande av resurser på ett hållbart sätt: En mycket viktig aspekt för både samhället och industrin.

Modern teknik och innovationer bidrar till effektivt utnyttjande av resurser

Modern teknik och strategiska investeringar i hållbarhet och framtidsorienterade lösningar gör att industriföretag kan utnyttja naturresurser på ett effektivare och mer hållbart sätt – från inköp och produktion till distribution, avfallshantering och återvinning.

Genom att optimera processer och materialflöden kan man exempelvis sänka material-, energi- och vattenkostnader samt minska mängden avfall och kasserade produkter. Smart Factories och Industrial Internet of Things möjliggör högeffektiva tillverkningsprocesser som kan optimeras i realtid och där en skonsam, målinriktad resurshantering är en fast del av konceptet.

Även innovationer inom produktdesign och utvecklingen av alternativa material bidrar till minskad efterfrågan på knappa resurser och skapar ett positivt ekonomiskt och miljömässigt mervärde.

Resurseffektivitet by KUKA

KUKA arbetar dagligen med att utveckla och realisera intelligenta automationslösningar som hjälper företag över hela världen att optimera sina mervärdesprocesser, öka den ekonomiska effektiviteten och samtidigt hantera resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Exempel på detta är våra flexibla energieffektiva produkter som industriroboten KR QUANTEC och intelligenta programvarulösningar för produktions- och energioptimering. KUKA erbjuder även tjänster för hållbar avfallshantering och återvinning av produkter.

På våra egna produktionsorter tillämpas miljö- och energiprogram med hållbarhet i fokus, så att även vår egna produktions- och leveranskedja uppfyller eller överträffar standarder som syftar till ett effektivt utnyttjande av resurser.

Green Robotics: KUKA lägger stor vikt vid hållbara automationslösningar.