Välj din plats:

Land

Välkommen till Industrie 4.0 – med digitala tjänster och robotar från KUKA

Robotar arbetar sida vid sida med människor. Processer och data är digitalt tillgängliga för alla. Sakernas internet (Internet of Things, IoT) har nåt industrin och driver digitaliseringen framåt. KUKA visar med sina produkter och digitala tjänster hur företag kan dra nytta av Industrie 4.0 på bästa sätt.


Vad innebär Industrie 4.0?

Sakernas Internet revolutionerar vår vardag – och sakernas internet för industrin (IIoT) hela industrisektorn. Maskiner och produkter blir alltmer uppkopplade och autonoma: Datautbytet ökar, vilket gör att processer kan optimeras. Hela ekosystemet, från produktion till försäljning och utveckling, men även det producerande företaget och deras partner integreras sömlöst i dessa processer. Hela produktionen digitaliseras.

För att sammanfatta läget: Industrie 4.0 är redan här. Smarta fabriker där produkter kan tillverkas på ett mer flexibelt, energi-, resurs- och kostnadseffektivt och individuellt sätt, kan byggas redan idag.

 • Robotics

  Industrirobotar är en av de viktigaste hörnstenarna i Industrie 4.0. De utför manuella och repetitiva uppgifter effektivt och noggrant och blir alltmer uppkopplade, intelligenta och samverkande tack vare den tekniska utvecklingen.

 • Artificiell intelligens

  Med hjälp av artificiell intelligens kan komplexa processer automatiseras och samband analyseras. Systemet kan optimera sig självt under processen. KUKA använder AI exempelvis för att förenkla robotunderhållet och automatisera robotrörelser.

 • Big data och datorkraft

  Med hjälp av big data-tekniker kan en mängd olika data från olika källor (t.ex. dynamiska data från robotsystem, masterdata, produktionsdata, servicedata etc.) sammanföras och analyseras.

 • Digitalisering

  Digitalisering av produktionen innebär att maskiner, robotar, produktionsprocesser men även leverantörer, partner och kunder sammankopplas digitalt, men även att data registreras och bearbetas digitalt.

 • Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR)

  Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) förändrar och utvidgar hur användaren/betraktaren uppfattar verkligheten. AR innebär att information visas visuellt, t.ex. genom att verkligheten kompletteras med bilder, texter, videor eller virtuella objekt. VR är en helt datorgenererad, interaktiv och virtuell miljö som styrs i realtid.

 • Computer Aided Manufacturing, Inc. 3D Printing

  Computer Aided Manufacturing (CAM) innebär traditionellt sett att tillverkningsprocesser automatiseras med hjälp av programvara och datorstyrda CNC-maskiner. Även 3D-printing som modern tillverkningsprocess kan inordnas i denna kategori.

 • Simulering och digital tvilling

  Produktionsprocesser, maskiner och enskilda komponenter kan simuleras exakt i den digitala världen. Resultatet är en ”digital tvilling” som avbildar alla planeringsrelevanta detaljer. Produktionsprocesser i den fysiska världen kan nu planeras, testas och optimeras virtuellt.

 • 5G

  Tidigare radiotekniker som WLAN och 4G räcker ofta inte till för de datamängder som genereras i en digitaliserad fabrik. 5G erbjuder betydligt större bandbredd i kombination med större tillförlitlighet.

Fördelar med Industri 4.0

Digitaliseringen av produktionen ger inte bara många fördelar, utan är också alltid en långsiktig och hållbar investering. En allt högre automationsgrad i kombination med de allt kortare produktionstiderna ger exempelvis avsevärda effektivitetsvinster.

Eftersom en smart fabrik på egen hand avgör vilken väg varje komponent ska ta och vilken maskin som ska bearbeta den, går det att införliva specifika kundkrav i produktionen i realtid. Det är inte längre något problem att tillverka produktvarianter i varierande utförande.

Det finns också aspekter som är avgörande för vår planets framtid: I en fabrik byggd enligt Industrie 4.0-paradigmet går det att exakt mäta och optimera energiförbrukningen i varje produktionsområde liksom hos varje enskild förbrukare. Detta ger högre energieffektivitet, vilket inte bara ökar producentens konkurrenskraft utan även bidrar till en mer klimatvänlig produktion.

Think big, act now

Idag ställs företag inför enorma utmaningar. Alla förväntas göra sin produktion mer klimatvänlig samtidigt som leveranskedjorna har blivit mer sårbara. I det landskapet måste producenter bli mer motståndskraftiga. Medan produktionen under årtionden präglades av globaliseringen flyttas den nu i allt högre grad tillbaka till företagets ursprungsland – nyckelordet är här ”reshoring”. Infrastruktur för detta måste rustas upp eller skapas helt från grunden. Alla måste agera nu. Den viktigaste och mest lovande lösningen för detta är den digitala omvandlingen till smarta fabriker. KUKA ligger i framkant och kan erbjuda innovativa och smarta lösningar för hela värdekedjan.

Digital omvandling med KUKA:s digitala tjänster


Utvärdering av data från varje maskin

Digitala tjänster är ett exempel på hur KUKA bidrar till och stöder den digitala omvandlingen. Våra digitala tjänster gör det möjligt för företag att utvärdera data från var och en av sina maskiner och robotar. Genom att fylla denna funktion bidrar våra digitala tjänster till att öka maskinernas effektivitet och tillgänglighet med sänkta produktions- och personalkostnader som följd.

Full flexibilitet

Lösningarna och de digitala tjänsterna må vara olika, men en sak har de gemensamt: De är alla en del av Industrie 4.0. Produktionsmaskinerna kopplas upp mot varandra och övervakas via fjärrdiagnosverktyg. Olika modeller är tänkbara beroende på kraven: Redan idag kan data lagras och utvärderas i molnet, men inom en snar framtid kommer de också kunna lagras i själva produktionsanläggningen eller i ett outsourcat datacenter.

Effektivitetsvinster

En snabb analys av KUKA:s egna spånskärande bearbetning i en produktionshall i Augsburg visar hur en robotfokuserad lösning ger tydliga effektivitetsvinster. Transparenta data leder här till sänkta underhållskostnader och en mindre underhållsorganisation. Och genom att övervaka produktionen och samla in data vid vissa händelser går det att identifiera mönster och vidta långsiktiga optimeringar i produktionen. Sist men inte minst gör en Industrie 4.0-lösning det möjligt att skicka KUKA-diagnosfiler direkt till KUKA och med högst tre klick.

Säkerhet redan på ritbordet

Användningen av molnmodeller och uppkoppling av hela företag och organisationer innebär naturligtvis att fler säkerhetsaspekter måste tas i beaktande – från datasäkerhet och dataintegritet till OT-säkerhet (Operation Technology). För att en Industrie 4.0-lösning ska kunna skapa sitt fulla mervärde måste ett permanent datautbyte föreligga som håller programvaran uppdaterad och gör att systemet kan rekommendera åtgärder baserat på realtidsdata. Datasäkerhet är en förutsättning för personsäkerhet. KUKA tillhandahåller därför inte bara adekvat datasäkerhets- och personsäkerhetsprogramvara, utan kan även ge kompetent rådvigning i ämnet. Vår expertis i detta fall bygger på ett nätverk av strategiska allianser med internationella experter och våra egna specialavdelningar.

Här hittar du mer information

Smart simuleringsprogramvara för ökad planeringssäkerhet, digital kunskapsdatabas och IIoT-övervakningsverktyg: Med KUKA:s digitala tjänster kan alla realisera framtidens Industrie 4.0-tekniker. Här kan du läsa mer om alla möjligheter.

Robotar som nyckelkomponent i Industrie 4.0

Även i en uppkopplad värld med IIoT (Industrial Internet of Things) och Industrie 4.0 måste maskinerna utföra sina arbetsuppgifter så effektivt som möjligt. Men två viktiga färdigheter tillkommer nu:

 • De måste snabbt kunna anpassa sig till nya förhållanden och specifikationer

 • De måste snabbt kunna dela med sig av sin förvärvade kunskap till andra system

Eller annorlunda uttryckt: Maskiner lär sig att kommunicera och reagera. IIoT-lösningar och molnet gör det möjligt för maskinerna att utbyta information med produktionen, med enskilda arbetsstycken eller med andra enheter, till exempel med 3D-skrivare, CNC-maskiner eller robotar – de mest anpassningsbara och intelligenta maskinerna i en fabrik.

Deras kapacitet utvecklas också i rasande tempo i och med utvecklingen av Industrie 4.0 och Industrial Internet of Things: Maskinernas känslighet och autonoma förmåga ökar, liksom deras mobilitet. Sist men inte minst blir de enklare och mer intuitiva att använda och blir därmed till pålitliga medarbetare i den dagliga produktionen.

De bearbetar informationen omedelbart och skickar tillbaka den till produktionen. Våra kunder kan tack vare det optimera sin produktion på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Ingen annan komponent i produktionsprocessen kan idag utföra denna nyckelroll så bra.

I framtidens fabrik är användningsmöjligheterna nästan outtömliga. KUKA:s cobotar är ett bevis på detta – och det varje dag ute på fältet. När robotar arbetar sida vid sida med människor ökar precisionen och effektiviteten och personalen drar nytta av ergonomisk avlastning.

Vår nya cobot LBR iisy kan användas i vitt skilda användningsområden där precision, snabbhet och fingertoppskänsla är särskilt viktiga. Den kan arbeta i ett rum tillsammans med människor och är enkel att programmera tack vare den inbyggda handstyrningen.

Arbete sida vid sida med robotar

Hur ett samarbete mellan människor och robotar kan avlasta personalen och öka produktiviteten.

Ett nytt operativsystem för en ny era

Produktionslandskapet förändras nu på ett dramatiskt sätt i och med Industrie 4.0 och dess banbrytande tekniker. Nya utmaningar uppstår som kräver nya lösningar och koncept. Robotteknik kommer inte fortsätta vara ett område för ett fåtal specialister utan för många användare. Våra kunder efterfrågar en användarupplevelse som är så intuitiv, kraftfull, snabb och skalbar som möjligt.

Därför har KUKA, som är en global leverantör av automationslösningar, lanserat det nya operativsystemet iiQKA.OS med tillhörande iiQKA Ecosystem. Detta möjliggör snabb och intuitiv idrifttagning och utbyggnad samtidigt som det säkerställer en intuitiv och tillförlitlig drift. Intuitiv betjäning i kombination med en professionell automationsmiljö gör att både hantering och processer nu går snabbare att utföra.

Vi har valt att satsa på öppna, stabila och enhetliga gränssnitt så att våra robotsystem enkelt ska kunna integreras med andra Industrie 4.0-lösningar oavsett typ.

Vårt nya operativsystem iiQKA.OS säkerställer konnektiviteten hos våra robotsystem.

Artificial Intelligence of Things: framtidens AI är redan här

Infrastrukturen för sakernas internet berikas alltmer av tekniker som använder artificiell intelligens. Därför talar man också om ”Artificial Intelligence of Things” (AIoT). KUKA:s digitala dotterbolag Device Insight arbetar med just detta. Målet är att förbättra den intelligenta automatiseringen av industriella tillverkningsprocesser för att kunna utnyttja den fulla potentialen för ökad effektivitet och kvalitet i framtiden. Du kan läsa mer om framtiden för Industrie 4.0 och KUKA:s innovationsprojekt här.