Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Tuân thủ Doanh nghiệp tại KUKA

Là một công ty toàn cầu, KUKA chịu trách nhiệm đối với nhân viên, khách hàng, các nhà đầu tư và xã hội. 


Hệ thống Quản lý Tuân thủ

Chúng tôi sử dụng các quy trình và biện pháp khác nhau nhằm thực hiện nỗ lực tuân thủ cùng với tất cả nhân viên và đối tác bên ngoài. Những điều này dẫn đến Hệ thống Quản lý Tuân thủ (CMS).

Chúng tôi đã ghi lại các tính năng chính của CMS bằng văn bản; tài liệu này có sẵn tại đây. Môi trường của công ty luôn thay đổi và vì vậy tài liệu của CMS cũng là tài liệu động. Nếu có những thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ thực hiện các điều chỉnh phù hợp.

 

 

Chương trình Tuân thủ Doanh nghiệp

 

KUKA đã tự đặt ra các tiêu chuẩn đạo đức và phát triển Chương trình Tuân thủ Doanh nghiệp của công ty. Chương trình được trình bày trong sổ tay hướng dẫn tuân thủ. Nó cũng chứa thông tin về các giá trị cơ bản tại KUKA và về cấu trúc của tổ chức Tuân thủ. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy các liên hệ và các chính sách của doanh nghiệp đã chọn.
Cuốn sổ tay này đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn cho các thành viên của ban điều hành, ban quản lý, giám đốc điều hành, nhân viên và đại diện được ủy quyền của KUKA trên toàn thế giới để hành xử đúng đắn.
Nội dung thường xuyên được sửa đổi để các quy định và hoàn cảnh tổ chức luôn được cập nhật.Lần cập nhật gần đây nhất là mục 7 vào năm 2021Chính sách của doanh nghiệp “Luật ngoại thương và Kiểm soát xuất khẩu” cũng như mục 14Chính sách doanh nghiệp “Bảo mật thông tin/CNTT và Bảo vệ dữ liệu” được sửa đổi hoàn toàn.


Tại đây, bạn sẽ tìm thấy Sổ tay Tuân thủ được cập nhập mới nhất.

 

Đào tạo 

KUKA tổ chức các sự kiện về các vấn đề Tuân thủ Doanh nghiệp trên toàn thế giới để cập nhật kiến thức cho nhân viên nhiều nhất có thể. Các khóa đào tạo điện tử được thực hiện đều đặn, được coi là bắt buộc đối với tất cả nhân viên trên toàn thế giới; nhân viên mới liên tục được mời tham gia các khóa đào tạo điện tử. Thêm vào đó, các khóa đào tạo trực tiếp nhằm vào các nhóm mục tiêu khác nhau và cũng được tổ chức trên toàn thế giới.

Bạn cũng có thể tìm hiểu về những diễn biến mới nhất trong Báo cáo thường niên hiện tại của chúng tôi. Cung cấp thông tin về chủ đề tuân thủ tại KUKA.

 

Liên hệ

Chúng tôi khuyến khích nhân viên của mình và những người bên ngoài liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đề xuất về việc tuân thủ. Bạn có thể tìm thấy danh sách Nhân viên Tuân thủ của KUKA trên trang này, vui lòng gửi yêu cầu của bạn qua email cho người thích hợp. Nhân viên Tuân thủ sẽ trả lời bạn trong một khoảng thời gian hợp lý và sẽ xử lý thông tin của bạn một cách thận trọng nhất.