Vui lòng chọn quốc gia:

Quốc gia

Hàn hồ quang

Hàn hồ quang là quá trình hàn cung lửa. Ngoài ra hàn hồ quang còn bao gồm cả hàn hồ quang kim loại (MSG) với quá trình MIG/MAG. Không chỉ các tấm mỏng từ 0,7 mm mà còn các vật liệu dày hơn tới 100 mm đều có thể được hàn.


Schutzgasschweißen
Hàn hồ quang tự động với rô-bốt KUKA

Hàn hồ quang với rô-bốt KUKA

Tại công ty Gestamp Umformtechnik, rô-bốt KUKA hàn trong một hệ thống hoàn toàn tự động.
Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie