Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Rok obrotowy 2019

Stabilność grupy KUKA pomimo trudnych warunków rynkowych — lepsze wyniki finansowe i dodatnie przepływy pieniężne

26 marca 2020


  • Wynik EBIT w porównaniu z 2018 r. wzrósł o 39,4% do 47,8 mln EUR, marża EBIT wzrosła o 1,5 % (2018: 1,1 %)

  • Po raz pierwszy od trzech lat dodatnie przepływy pieniężne (20,7 mln EUR) i wzrost przepływów z działalności operacyjnej do 214,5 mln EUR (2018: -48,2 mln EUR)

  • Słaba koniunktura na głównych rynkach: Spadek nowych zamówień o 3,5 %, nieznaczny spadek sprzedaży o 1,5 % do 3192,6 mln EUR

  • 500 mln EUR inwestycji w badania i rozwój w ciągu najbliższych trzech lat

  • Dyrektor generalny Peter Mohnen: „Wracamy na właściwą ścieżkę. Jednak wraz z koronawirusem pojawiają się zupełnie nowe przeszkody, które trzeba pokonać“.

KUKA, firma z Augsburga specjalizująca się w automatyce przemysłowej, zaprezentowała dzisiaj swoje dane finansowe. Dyrektor generalny Peter Mohnen już na samym początku wypowiedział się na temat pandemii koronawirusa. „Właściwie przygotowywaliśmy się do innego scenariusza na dzisiaj. Ale pandemia uderza w nas i ma na nas wpływ", powiedział prezes zarządu. Chwalił solidarność pracowników i zabiegał o docenienie osób pracujących w zawodach medycznych i pielęgniarskich na całym świecie. Dla firmy KUKA oznacza to konieczność dostosowania się do nowych wyzwań i „przygotowania się na czasy po koronawirusie”.

Korzystnym aspektem jest fakt, że firma KUKA zdołała w minionym roku obrotowym ustabilizować swoją sytuację i znacząco poprawić wyniki. „Rok 2019 był rokiem zmian. Wyzwania gospodarcze i przejście technologiczne na nowe napędy w sektorze motoryzacyjnym sprawiły, że nasi klienci byli bardziej niechętni do inwestowania”, powiedział Peter Mohnen. „Firma KUKA wcześnie zareagowała na zmiany ogólnej sytuacji: Dzięki odpowiednim działaniom udało nam się wypracować lepszy wynik pomimo niższych przychodów ze sprzedaży. W porównaniu z rokiem 2018 zwiększyliśmy nasze przepływy pieniężne o ponad 200 mln EUR. Po raz pierwszy od 2015 r. zanotowaliśmy pozytywny wynik w tym obszarze. Pomimo trudnych czasów wracamy na właściwą ścieżkę. Jednak wraz z koronawirusem pojawiają się zupełnie nowe przeszkody, które trzeba pokonać“.

Rosnące rynki zbytu, takie jak handel elektroniczny/detaliczny i rynek dóbr konsumpcyjnych, miały pozytywny wpływ na dział intralogistyki spółki zależnej KUKA Swisslog w 2019 r. Niemniej jednak otoczenie gospodarcze pozostało niespokojne, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym i elektronicznym oraz w regionach Europy i Chin. Przełożyło się to na spadek liczby zamówień i wielkości obrotów tej augsburskiej firmy specjalizującej się w automatyce przemysłowej w porównaniu do poprzedniego roku.

KUKA przewiduje, że otoczenie rynkowe pozostanie trudne w 2020 r., a sytuację dodatkowo zaostrzy kryzys związany z koronawirusem. „Pandemia stwarza zupełnie nowe wyzwania dla naszego społeczeństwa i gospodarki. Odczuwamy to także w firmie KUKA, na całym świecie”, powiedział Peter Mohnen. „Jestem jednak dumny, widząc jak nasi pracownicy trzymają się razem w tych trudnych chwilach. Wspólnie pracujemy nad przezwyciężeniem tego kryzysu i mamy ku temu stabilną pozycję wyjściową”.

Dyrektor generalny podkreślił, że zamiast dyskutować o sytuacji na rynku, ważne jest, zwłaszcza teraz, aby odpowiednio ustawić dźwignię pod kątem przyszłości: w ciągu najbliższych trzech lat KUKA planuje zainwestować około 500 mln euro w badania i rozwój w celu wsparcia innowacji. Przy czym każdy dział aktywnie ukierunkowuje swoje innowacje pod kątem obszarów wzrostowych. Celem jest rozszerzenie działalności o nowe rynki, oprogramowanie i usługi cyfrowe. Jednocześnie KUKA koncentruje się na kwestiach zrównoważonego rozwoju i poprzez ulepszanie własnego portfolio dąży do jeszcze bardziej ukierunkowanego oszczędzania zasobów oraz do ograniczenia zużycia energii we instalacjach własnych i klientów.

Przykładem może być nowy robot KR IONTEC, który charakteryzuje się niskim zużyciem energii, a także niskimi kosztami eksploatacji i konserwacji. „Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na różnych rynkach, firma KUKA może, w czasach przemian cyfrowych i społecznych, zaoferować oszczędzające zasoby produkty, inteligentne rozwiązania oraz cyfrowe usługi”, mówi Peter Mohnen. „To czyni z nas niezawodnego i silnego partnera dla naszych klientów, szczególnie w trudnych czasach”.

Wyniki finansowe 2019 — grupa KUKA

W roku sprawozdawczym grupa KUKA zanotowała 3,5-procentowy spadek liczby zamówień do poziomu 3 190,7 mln EUR (por. 2018: 3 305,3 mln EURO). Przychody ze sprzedaży nieznacznie spadły o 1,5 % do kwoty 3 192,6 mln EURO (2018: 3 242,1 mln EURO). W roku obrotowym 2019 współczynnik book-to-bill wyniósł 1,00 i nieznacznie spadł w stosunku do roku poprzedniego (2018: 1,02). Wartości powyżej 1,00 oznaczają dobre wykorzystanie środków i zasobów oraz wskazują na wzrost.

Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, zysk EBIT wzrósł znacząco z 34,3 mln EUR w 2018 r. do 47,8 mln EUR w bieżącym roku obrotowym. Firma KUKA zareagowała na zmianę warunków we właściwym czasie i w styczniu 2019 r. wdrożyła kompleksowe działania w celu poprawy wydajności. Dzięki temu struktura kosztów uległa znacznej poprawie, zwłaszcza w obszarze funkcji centralnych. Marża EBIT wzrosła w 2019 roku z 1,1% do 1,5%.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. KUKA zatrudniała 14 014 pracowników (rok wcześniej: 14 235). Zainicjowany na początku 2019 r. program poprawy efektywności obejmował również odpowiedzialną społecznie redukcję 350 miejsc pracy w zakładzie w Augsburgu. Został on ukończony do końca roku.

Systems

W segmencie biznesowym Systems, który odpowiada za budowę instalacji, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, wartość zamówień spadła z 959,8 mln EUR w 2018 r. do 858,0 mln EUR w roku sprawozdawczym. Oznacza to znaczny spadek o 10,6% i odzwierciedla zauważalną powściągliwość klientów przy składaniu zamówień. Technologiczna tendencja w przemyśle motoryzacyjnym, zmierzająca do przebudowy istniejących linii produkcyjnych zamiast instalowania nowych instalacji, przyczyniła się do znacznego zmniejszenia wielkości rynku. Przychody w wysokości 925,4 mln EUR utrzymały się jednak na tym samym poziomie co w 2018 r. (925,4 mln EUR). Przychody wynikające z niższych zamówień zostały skompensowane przez uruchomienie produkcji w KTPO (KUKA Toledo Production Operations w Ohio/USA). W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego współczynnik book-to-bill spadł w 2019 r. z poziomu 1,04 do 0,93. Zysk EBIT wyniósł 26,9 mln EUR, a zatem był o 8,8 % niższy od ubiegłorocznego poziomu 29,5 mln EUR. Do gorszego wyniku przyczyniła się trudna sytuacja w zakresie zamówień oraz pogorszenie stanu projektów w Europie. Duży stopień złożoności tych projektów doprowadził do opóźnień w ich realizacji, a w konsekwencji do dodatkowych kosztów. Marża EBIT spadła w bieżącym roku obrotowym z 3,2 % do 2,9 %.

Robotics

W roku obrotowym 2019 segment Robotics wygenerował zamówienia w wysokości 1 037,1 mln EUR, co stanowi spadek o 13,3% w stosunku do roku poprzedniego (2018: 1 196,5 mln EURO). Przychody spadły o 7,1% do 1 159,2 mln EUR w roku sprawozdawczym (2018: 1 247,3 mln EURO). Utrzymująca się trudna sytuacja w gospodarce światowej sprawia, że klienci nadal niechętnie składają zamówienia. Współczynnik book-to-bill utrzymywał się na poziomie 0,89 (2018: 0,96). Niższy wolumen sprzedaży, ale także napięte od lat otoczenie gospodarcze w jednym z podobszarów segmentu Robotics, miały negatywny wpływ na wyniki. Wspomniany podobszar odpowiada za dostarczanie zautomatyzowanym rozwiązań produkcyjnych na całym świecie, w tym np. modułów i maszyn specjalnych. We wrześniu 2019 r. firma KUKA zapowiedziała program restrukturyzacyjny w tym zakresie, który wpłynął na obniżenie zysku EBIT o kilkanaście milionów w roku sprawozdawczym. Zysk EBIT w segmencie Robotics wyniósł 37,7 mln EUR w porównaniu do 80,9 mln EUR w tym samym okresie ubiegłego roku. W związku z tym marża EBIT spadła również do poziomu 3,3% w porównaniu do 6,5% w roku poprzednim. W poprzednim roku kwota kilkunastu milionów z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach wpłynęła pozytywnie na zysk EBIT.

Swisslog

Dział logistyki Swisslog odnotował silny wzrost zamówień o 24,8 % do 750,2 mln EUR wobec 601,1 mln EUR w roku obrotowym 2018. Wzrost ten został osiągnięty dzięki konsekwentnej realizacji strategii wzrostu. Swisslog korzysta z utrzymującego się wysokiego globalnego popytu na swoich głównych rynkach, a mianowicie w obszarze handlu elektronicznego/detalicznego i dóbr konsumpcyjnych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 600,0 mln EUR i były o 1,2% niższe niż rok wcześniej, gdy wyniosły 607,1 mln EUR. Współczynnik book-to-bill wzrósł do poziomu 1,25 (2018: 0,99). Zysk EBIT wzrósł znacząco do 10,5 mln EUR wobec -0,2 mln EUR w tym samym okresie roku poprzedniego. Marża EBIT wzrosła do 1,8 % wobec 0,0 % w 2018 r.

Swisslog Healthcare

Wartość zamówień Swisslog Healthcare w 2019 r. wyniosła 251,3 mln EUR i była wyższa o 7,2% od kwoty 234,5 mln EUR zanotowanej rok wcześniej. Za wyższy poziom zamówień odpowiadają przede wszystkim obszary Pharmacy Automation oraz Transport Automation. Przychody ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym wyniosły 222,3 mln EUR i były o 4,4 % wyższe od 212,9 mln EUR w roku poprzednim. Wzrost ten jest zasługą przede wszystkim obszarów Pharmacy Automation oraz Transport Automation. Wartość współczynnika book-to-bill wzrosła z 1,10 w 2018 r. do 1,13 w 2019 r. EBIT wyniósł -10,0 mln EUR wobec -4,7 mln EUR w tym samym okresie roku poprzedniego. Odpowiada to marży EBIT w wysokości -4,5 % (2018: -2,2 %). Spadek ten wynika m.in. z efektów jednorazowych. Ponadto negatywny wpływ na wynik miało pogorszenie sytuacji w bieżących projektach klientów oraz wyższe wydatki na badania i rozwój. Firma Swisslog Healthcare kontynuowała inwestycje w rozwój oprogramowania i poszerzała swoją ofertę produktów w celu wzmocnienia bazy klientów.

China

Region Chin wygenerował w 2019 r. zamówienia w wysokości 456,4 mln EUR. Oznacza to znaczny spadek o 14,8% w porównaniu z rokiem poprzednim (2018: 535,9 mln EURO). W Chinach widoczna jest wyraźna powściągliwość klientów do składania zamówień związana ze zmianami polityki handlowej i globalną niepewnością, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym. Przychody ze sprzedaży spadły o 13,2 % z 527,9 mln EUR do 458,2 mln EUR i są konsekwencją niższego poziomu zamówień. Mimo to udało się utrzymać stabilny udział w rynku robotów przemysłowych, który obecnie notuje stagnację. Współczynnik book-to-bill w 2019 r. pozostawał stabilny na poziomie 1,00 (2018: 1,02). Zysk EBIT w minionym roku wyniósł 3,6 mln EUR (2018: -5,4 mln EURO). Odpowiada to marży EBIT w wysokości 0,8 % (2018: -1,0 %). Pomimo trudnych warunków ogólnych, marża poprawiła się nieznacznie w porównaniu z rokiem poprzednim i była minimalnie dodatnia na koniec roku. Wzrost ten spowodowany m.in. pozytywnymi efektami zmiany metody konsolidacji w pierwszym kwartale 2019 roku. Przeprowadzono dekonsolidację chińskiej spółki zależnej w zamian za 50% udziały w spółce. Powściągliwość klientów do składania zamówień miała negatywny wpływ na marżę.

Perspektywy na rok 2020

W chwili obecnej nie można oszacować wpływu kryzysu związanego z koronawirusem na przyszłe wyniki. W związku z tym nie można obecnie podać prognozy sprzedaży i zysków. Zwrócono już na to uwagę w sprawozdaniu rocznym. Firma KUKA pracuje nad przygotowaniem na czasy po zakończeniu pandemii koronawirusa. Grupa dysponuje szczególnie silną pozycją w obszarach, które znalazły się w centrum uwagi ze względu na pandemię: usługi cyfrowe i online, logistyka, automatyzacja z wykorzystaniem robotów oraz cały sektor opieki zdrowotnej.

Pobierz news

Pobierz PDF

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie