Vyberte si svoje miesto:

Štát

Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2022

Download

Manažérske systémy a certifikáty v sociálnej oblasti

Na ochranu udržateľného rozvoja a zdravia zamestnancov spoločnosti KUKA pracujeme so systémami manažérstva kvality, ktoré zaručujú napríklad bezpečnosť zamestnancov na staveniskách. K tomu patrí aj rozsiahly manažment zdravia. Naše aktuálne certifikáty:

 • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
  Manažérsky systém bezpečnosti práce bavorského živnostenského dozoru a hospodárstva má zlepšiť a zefektívniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov na pracovisku. OHRIS si tým kladie za cieľ to, aby sa samotní zamestnanci aktívne zaoberali bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci.
 • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
  Britská norma je základom certifikácie systémov manažmentu bezpečnosti práce. OHSAS 18001 sa zaoberá nebezpečenstvami a rizikami prevádzkovej bezpečnosti a zdravia.
 • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
  Systém zdravotnej a bezpečnostnej akreditácie CHAS je certifikát pre stavebný priemysel. Slúži tak nákupcom, ako aj dodávateľom na vyhodnotenie zdravotnej a bezpečnostnej kompetencie podniku.
 • Zamestnanie a rodina:
  Certifikát si tým kladie za cieľ to, aby sa pracovné miesta upravili tak, aby sa zohľadňovala konkrétna rodinná situácia a príslušná fáza života. Výsledkom má byť zvýšenie kvality života zamestnancov a efektívnosti podniku.

Manažérske systémy a certifikáty v ekologickej oblasti

S naším systémom ekologického manažmentu, ako aj systémom energetického manažmentu sa staráme o to, aby druh, rozsah, vplyvy našich aktivít, produktov a služieb boli primerané. Preto nepretržite pracujeme na zlepšovaní tohto manažérskeho systému a predchádzame zaťažovaniu životného prostredia. Naše certifikáty udržateľnosti v tejto oblasti: 

 • ISO 14001: S medzinárodnou normou ISO 14001 sú stanovené požiadavky na systém ekologického manažmentu. V centre pozornosti je kontinuálny proces zlepšovania. ISO 14001 patrí do skupiny noriem, ktorá sa okrem iného zaoberá ekologickou bilanciou, ukazovateľmi životného prostredia, ako aj hodnotením enviromentálneho správania.
 • ISO50001: Medzinárodne uznávaná norma podporuje vytvorenie systematického energetického manažmentu vo vzťahu k energetickej účinnosti a emisiám CO2. KUKA plánuje certifikáciu systému energetického manažmentu s normou ISO 50001 za rok 2016.
 • VDA 6.4: Spoločnosť KUKA je v svojich relevantných sídlach certifikovaná podľa VDA 6.4. Táto norma sa vzťahuje na subdodávateľov automobilového priemyslu a bola zavedená organizáciou TÜV.

Manažérske systémy a certifikáty v priemyselnej oblasti

Aby sme mohli podnikať udržateľne, staviame aj tu na osvedčených systémoch manažmentu kvality. K našim certifikátom v tejto oblasti patria okrem iných:

 • AEO (Approved Economic Operator – schválený hospodársky subjekt): Certifikácia slúži na to, aby potvrdila spoľahlivú bezpečnosť medzinárodného dodávateľského reťazca.
 • ISO9001: Skupina noriem sa zaoberá systémami riadenia kvality a slúži na vzájomné porozumenie na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.
 • VDA6 časť 4: Ako automobilový subdodávateľ je spoločnosť KUKA certifikovaná aj samostatným štandardom VDA6 časť 4. Norma umožňuje preukázať splnenie požiadaviek automobilového odvetvia v oblastiach, v ktorých v súčasnosti nie je možná certifikácia podľa IATF16949.
 • IATF16949: S týmto štandardom by sa mala zlepšiť kvalitu systémov a procesov a spokojnosť zákazníkov. V centre pozornosti je objavovanie chýb, nie ich výlučná prevencia.
 • EN/AS9100: Tento medzinárodne uznávaný štandard slúži ako systém riadenia kvality pre letecký priemysel a kozmonautiku. EN/AS9100 sa zakladá na certifikácii ISO9001.
 • ISO13485: Aj pre odvetvie zdravotníctva existujú stanovené systémy riadenia kvality. Príslušná certifikácia ISO13485 definuje požiadavky na dizajn a výrobu zdravotníckych produktov.
 • ISO3834: Pre spoločnosť KUKA ako profesionála v zváraní je dôležitá aj táto norma. Opisuje kvalitatívne požiadavky pre výrobcov tavne zváraných konštrukčných dielov a konštrukcií.
 • Známy odosielateľ (Known Consignor): S týmto štatútom môžeme ako podnik preukázať, že posielame bezpečne leteckou dopravou.

Download Certificates