Vyberte si svoje miesto:

Štát

Spoločnosť KUKA dosahuje upravené ciele a realizuje efektívne opatrenia

28. marca 2019


 • Objem prijatých objednávok sa znižuje o 8,5% na 3,3 mld. €

 • Tržby sa znižujú o 6,8% na 3,2 mld. €

 • EBIT pred alokáciami kúpnej ceny, investíciami do rastu a nákladmi na reorganizáciu dosahuje hodnotu 96,4 mil. € (EBIT marža: 3,0%)

 • Výsledok po zdanení dosahuje 16,6 mil. €

 • Spustené opatrenia na zvýšenie efektivity

 • Spoločnosť KUKA plánuje v Augsburgu počas tohto roka zrušiť celkovo 350 pracovných miest na plný úväzok

 • Guidance 2019: Tržby viac ako 3,3 mld. € a EBIT marža približne 3,5% pred konečným vyhodnotením priebežných nákladov na reorganizáciu

  Obchodný rok 2018 postavil spoločnosť KUKA pred mnohé výzvy. Od štvrtého štvrťroka bolo intenzívnejšie cítiť spomalenie hospodárskeho rastu a naši zákazníci boli pri svojich investičných rozhodnutiach zdržanlivejší. K tomu sa pridali negatívne vplyvy z projektového biznisu. Spoločnosť KUKA preto upravila svoju prognózu pre uplynulý rok a zaviedla balík okamžitých opatrení.

  „Tvrdo pracujeme na našej efektivite, dodržiavame prísnu nákladovú disciplínu a budeme sa intenzívnejšie zameriavať na konkrétne potreby našich zákazníkov na ich regionálnych trhoch,“ vysvetľuje Peter Mohnen, predseda predstavenstva spoločnosti KUKA AG. „Pre tento účel budeme dôsledne realizovať zavedený plán opatrení.“

  Objem prijatých objednávok koncernu KUKA dosiahol v uplynulom obchodnom roku výšku 3 305,3 mil. € a bol o 8,5% nižší ako v predošlom roku (2017: 3 614,3 mil. €). Tu sa prejavilo najmä intenzívnejšie citeľné všeobecné spomalenie hospodárskeho rastu na dvoch z našich trhov, na ktoré sa zameriavame - v automobilovom a elektronickom priemysle. Objednávky boli prijaté prevažne v Európe.

  Tržby koncernu KUKA dosiahli v roku 2018 hodnotu 3 242,1 mil. €. V porovnaní s predošlým rokom, kedy objem tržieb dosiahol hodnotu 3 479,1 mil. €, išlo o zníženie o 6,8%. Aj tu bol cítiť pokles na trhoch, na ktoré sa zameriavame. V automobilovom a elektronickom priemysle dosahuje spoločnosť KUKA viac ako polovicu svojho obratu. K tomu sa pridal spomalený rast v Číne, ktorá predstavuje jeden z našich najdôležitejších odbytových trhov.

  Book-to-Bill Ratio, čiže pomer prijatých objednávok k tržbám, prevýšil na úrovni koncernu v obchodnom roku 2018 s hodnotou 1,02 (2017: 1,04) hodnotu 1 a signalizuje tak dobré vyťaženie.

  Objem prijatých objednávok koncernu KUKA dosiahol ku koncu roka 2018 výšku 2 055,7 mil. €. Ide o mierny pokles o 4,7% v porovnaní s hodnotou z predošlého roka (2017: 2 157,9 mil. €) a indíciu dobrého vyťaženia v roku 2019.

  Koncern KUKA dosiahol v otázke zisku pred zdanením a úrokmi (EBIT) pred alokáciami kúpnej ceny, investíciami do rastu a nákladmi na reorganizáciu hodnotu 96,4 mil. € (2017: 148,3 mil. €). To zodpovedá EBIT marži na úrovni 3,0% (2017: 4,3%). Pri zohľadnení všetkých nákladov za rok 2018 dosiahol zisk pred zdanením a úrokmi v koncerne KUKA hodnotu 34,3 mil. € (2017: 102,7 mil. €). V súlade s tým bola EBIT marža na úrovni 1,1 % (2017: 3,0 %). Príčinou poklesu boli navyše zhoršenia v oblasti projektov a opatrenia zamerané na zvýšenie ziskovosti. 

  V obchodnom roku 2018 dosiahol voľný cash flow v koncerne KUKA hodnotu -213,7 mil. €. V predošlom roku bola dosiahnutá hodnota -135,7 mil. €. Na voľný cash flow mali vplyv okrem iného intenzívnejšia investičná činnosť do nových výrobných budov, prestavba výrobného zariadenia, ale aj zvýšenie obchodno-pracovného kapitálu. 

  V obchodnom roku pracovalo v koncerne KUKA 14 235 zamestnancov. Počet zamestnancov tak dosahoval úroveň z predošlého roka (2017: 14 256).

  Realizácia balíka opatrení 

  Spoločnosť KUKA sa prispôsobuje zmeneným rámcovým podmienkam a dôsledne realizuje plán opatrení, ktorý bol iniciovaný už v januári. Pre tento účel bol vypracovaný program efektivity s cieľom ušetriť do roku 2021 300 mil. €. Pre rok 2019 už bola zistená vysoká dvojciferná miliónová suma. Pri úsporách sa počíta aj so zrušením pracovných miest v hlavnom sídle v Augsburgu, ktorému sa z dôvodu aktuálnej situácie nedá vyhnúť.

  Spoločnosť KUKA plánuje v Augsburgu počas tohto roka zrušiť celkovo 350 pracovných miest na plný úväzok. Rušenie pracovných miest sa pritom zameriava prevažne na takzvané nepriame oblasti, pričom by sa podľa možnosti malo zrealizovať sociálne únosným spôsobom.

  „Uvedomujeme si, že táto cesta nebude jednoduchá“, tvrdí predseda predstavenstva Peter Mohnen. Rozhodnutia preto prijímame veľmi svedomito a po konzultácii so zástupcami zamestnancov. Uvedomujeme si našu zodpovednosť a ide nám o budúcnosť spoločnosti KUKA.“ 
  V Číne sa spoločnosť koncentruje na vytváranie spoločných podnikov a bude tam vyvíjať nové produkty pre miestny trh.
  V oblasti výskumu a vývoja došlo k jasnej prioritizácii a globálnemu zameraniu. Organizačná štruktúra bola prepracovaná s cieľom zlepšiť globálnu spoluprácu a umiestniť zákazníkov ešte intenzívnejšie do centra pozornosti. 

  Guidance 2019

  Pri zohľadnení súčasných prognóz týkajúcich sa konjunktúry a rámcových podmienok, ako aj pri zvážení aktuálnych potenciálov rizík a príležitostí počíta spoločnosť KUKA v obchodnom roku 2019 s mierne stúpajúcim dopytom. Rast sa očakáva najmä z Ázie a tam hlavne z Číny. Európa by sa mala spolu so Severnou a Južnou Amerikou vyvíjať mierne pozitívnym smerom. Na úrovní odvetví očakáva spoločnosť KUKA v prípade odbytových trhov všeobecného priemyslu voči minulému roku zvýšenie. Dopyt v automobilovom priemysle by mal byť stabilný. Neistoty vyplývajú najmä z aktuálneho politického a svetovo-hospodárskeho vývoja. Tým sú zasiahnuté aj celosvetovo najväčšie odbytové trhy robotiky, ktorými sú automobilový a elektronický priemysel a ktorých vývoj pozorne sledujeme.

  Spoločnosť KUKA na základe súčasných rámcových podmienok a výmenných kurzov očakáva v celom roku 2019 mierne stúpajúci obraz v objeme približne 3,3 mld. €. Za predpokladu aktuálnych konjunkturálnych rámcových podmienok a očakávaného obchodného vývoja koncern KUKA predpokladá dosiahnutie EBIT marže približne 3,5 % pred konečným vyhodnotením priebežných nákladov na reorganizáciu. 

  Kompletnú výročnú správu za rok 2018 si možno pozrieť prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
  www.kuka.com/en-de/investor-relations/reports-and-presentations

Ukazovatele koncernu KUKA

v mil. €

2014

2015

2016

2017

2018

Objem prijatých objednávok

2 229,0

2 838,9

3 422,3

3 614,3

3 305,3

Objem nedokončených objednávok

1 702,5

1 639,0

2 048,9

2 157,9

2 055,7

Tržby

2 095,7

2 965,9

2 948,9

3 479,1

3 242,1

EBIT

141,8

135,6

127,2

102,7

34,3

% z obratu

6,8

4,6

4,3

3,0

1,1

% z rentability investovaného kapitálu (ROCE)

28,8

20,0

16,2

10,9

2,9

Špeciálne efekty*

-

28,0

31,9

48,7

Očistený EBIT*

141,8

135,6

155,2

134,6

83

Očistený EBIT* v % z obratu

6,8

4,6

5,3

3,9

2,6

Očistený EBIT* v % z rentability investovaného kapitálu (ROCE)

28,8

20,0

19,8

14,2

7

EBITDA

185,3

259,1

205,3

180,2

121,2

% z obratu

8,9

8,7

7,0

5,2

3,7

Špeciálne efekty*

-

28,0

31,9

48,7

Očistený EBITDA*

185,3

259,1

233,3

212,1

169,9

Očistený EBITDA* v % z obratu

8,9

8,7

7,9

6,1

5,2

(priemerný) investovaný kapitál

492,0

676,8

783,0

950,4

1 185,0

Počet zamestnancov (31.12.)**

12 102

12 300

13 188

14 256

14 235

* 2016: Špeciálny efekt v rámci ponuky na prevzatie od skupiny Midea Gruppe; 2017: Špeciálny efekt v rámci investícií do rastu; 2018: Špeciálne efekty v rámci investícií do rastu a nákladov na reorganizáciu
** Počty zamestnancov sa v celej výročnej správe zakladajú na výpočtoch FTE (Full Time Equivalent).

Ukazovatele divízie Robotics

v mil. €

2014

2015

2016

2017

2018

Objem prijatých objednávok

805,5

891,2

1 088,8

1 223,3

1 202,9

Objem nedokončených objednávok

241,5

233,4

316,1

331,2

332,8

Tržby

834,6

909,6

993,5

1 200,6

1 182,4

EBIT

88,9

100,2

100,7

133,1

134,4

% z obratu

10,7

11,0

10,1

11,1

11,4

% z rentability investovaného kapitálu (ROCE)

53,1

56,6

51,7

56,4

40,6

EBITDA

112,0

126,1

123,2

157,2

162,8

% z obratu

13,4

13,9

12,4

13,1

13,8

Investovaný kapitál

167,3

177,1

194,9

235,9

330,8

Počet zamestnancov (31.12.)

3 644

4 232

4 726

5 010

5 399

Ukazovatele divízie Systems

v mil. €

2014

2015

2016

2017

2018

Objem prijatých objednávok

1 456,0

1 428,1

1 644,6

1 530,2

1 313,7

Objem nedokončených objednávok

955,4

923,2

1 139,3

1 073,4

1 001,9

Tržby

1 285,6

1 471,7

1 395,5

1 579,2

1 301,5

EBIT

80,2

114,7

91,3

17,8

-32,8

% z obratu

6,2

7,8

6,5

1,1

-2,5

% z rentability investovaného kapitálu (ROCE)

67,9

87,9

42,8

6,3

-9,9

EBITDA

97,4

135,6

113,5

34,5

-17,0

% z obratu

7,6

9,2

8,1

2,2

-1,3

Investovaný kapitál

118,1

130,5

213,1

281,9

331,5

Počet zamestnancov (31.12.)

5.81

5 146

5 189

5 459

4 811

Ukazovatele divízie Swisslog

v mil. €

2014*

2015

2016

2017

2018

Objem prijatých objednávok

551,8

742,6

926,2

835,5

Objem nedokončených objednávok

517,2

491,0

624,7

768,3

747,5

Tržby

620,8

593,5

763,7

819,3

EBIT

-45,9

4,8

10,4

-16,3

% z obratu

-7,4

0,8

1,4

-2,0

% z rentability investovaného kapitálu (ROCE)

-14,5

1,5

3,0

-4,3

EBITDA

24,5

28,2

36,8

9,2

% z obratu

3,9

4,8

4,8

1,1

Investovaný kapitál

154,6

315,9

317,4

346,8

383,5

Počet zamestnancov (31.12.)

2 369

2 555

2 679

2 904

3 075

* Divízia Swisslog bol po prvýkrát konsolidovaná k 31. decembru 2014.