Välj din plats:

Land

Räkenskapsåret 2019

KUKA-koncernen är stabil trots svårt marknadsläge – ökat resultat och positivt fritt kassaflöde

den 26 mars 2020


  • EBIT ökade med 39,4 % till 47,8 milj. € jämfört med 2018 och EBIT-marginalen steg till 1,5 % (2018: 1,1 %)

  • För första gången på tre år var det fria kassaflödet positivt (20,7 milj. €) och det operativa kassaflödet ökade till 214,5 milj. € (2018: -48,2 milj. €)

  • Svag konjunktur på våra huvudmarknader: Orderingången minskade med 3,5 %. Även omsättningen minskade något – med 1,5 % till 3 192,6 milj. €

  • Investeringar på 500 milj. € i forskning och utveckling under de kommande tre åren

  • CEO Peter Mohnen: ”Vi är tillbaka på banan igen. Men coronasituationen innebär nya utmaningar.”

Automationsspecialisten KUKA från Augsburg rapporterade idag sitt resultat. Redan före rapporten uttalade sig KUKA:s CEO Peter Mohnen om coronaviruspandemin. ”Vi hade egentligen förberett oss för ett annat scenario för idag. Men pandemin har slagit till och berör även vårt företag”, berättar styrelseordföranden. Han berömde den goda sammanhållningen mellan sina medarbetare och påminde om den stora betydelse människor inom vård och omsorg nu har världen över. För KUKA gäller det nu att anta de nya utmaningarna och ”stå väl rustade för tiden efter coronapandemin”.

Det faktum att KUKA under föregående räkenskapsår lyckades stabilisera verksamheten och kraftigt förbättra sitt resultat kommer att ha en positiv effekt under kommande tid. ”2019 var ett omvälvande år. Ekonomiska utmaningar parat med en teknikomställning till nya framdrivningslösningar inom fordonsindustrin har fått våra kunder att dra ner på sina investeringar”, förklarade Peter Mohnen. ”KUKA reagerade tidigt på den förändrade marknadssituationen: Tack vare rätt åtgärder har vi trots lägre omsättning lyckas förbättra vårt resultat. Vårt fria kassaflöde ökade med mer än 200 miljoner euro jämfört med 2018. På denna punkt ligger vi för första gången sedan 2015 på plus. Trots svåra tider är vi åter på banan. Men coronasituationen innebär nya utmaningar.”

Växande fokusmarknader som exempelvis E-Commerce/Retail och Consumer Goods hade en positiv effekt på den intralogistiska grenen av KUKA:s dotterbolag Swisslog under 2019. Trots detta fortsatte områdena Automotive och Electronics, liksom regionerna Europa och Kina, att präglas av det ansträngda ekonomiska läget. Därför minskade också orderingången och omsättningen för den augsburgiska automationsspecialisten jämfört med föregående år.

KUKA förväntar sig ett fortsatt svårt marknadsläge under 2020 som kommer att förvärras av coronaviruskrisen. ”Pandemin ställer vårt samhälle och ekonomin inför helt nya utmaningar. Detta märker även vi på KUKA av, och det globalt”, berättade Peter Mohnen. ”Men det gör mig stolt när jag ser hur våra medarbetare håller ihop under dessa svåra tider. Vi arbetar gemensamt på att övervinna den här krisen och vi har ett stabilt utgångsläge för att lyckas med det.”

Företagets CEO betonade vikten av att nu välja rätt strategi för framtiden istället för att bara diskutera det rådande marknadsläget: Under de kommande tre åren planerar KUKA att investera ca 500 milj. € i forskning och utveckling i syfte att driva på företagets innovationer ytterligare. Varje affärsområde ska på ett aktivt sätt fokusera sina innovationer på tillväxtområden. Målet är att bredda affärsverksamheten på nya marknader, liksom inom programvaror och digitala tjänster. Samtidigt fokuserar KUKA på temat hållbarhet och arbetar på att hushålla med resurser på ett mer målinriktat sätt när företaget ser över sin produktportfölj, liksom att sänka energiförbrukningen i de egna och kundernas anläggningar.

Detta arbete märks t.ex. i den nya roboten KR IONTEC som har lägre energiförbrukning och driftskostnader och ett lågt underhållsbehov. ”Tack vare en expertis som byggts upp under många år på flera olika marknader kan KUKA idag erbjuda resurssnåla produkter, smarta lösningar och digitala tjänster som kommer väl till pass i tider av digital och samhällelig omvandling”, berättade Peter Mohnen. ”Det gör oss till en tillförlitlig och stark partner som våra kunder kan lita på – inte minst i svåra tider.”

Finansiella resultat 2019 - KUKA-koncernen

KUKA-koncernens orderingång minskade med 3,5 % till 3 190,7 milj. € under räkenskapsåret (2018: 3 305,3 mn €). Omsättningen minskade något – med 1,5 % till 3 192,6 milj. € (2018: 3 242,1 mn €). Book-to-Bill-ratio uppgick till 1,00 under räkenskapsåret 2019 och sjönk därmed något jämfört med föregående år (2018: 1,02). Värden på minst 1,00 innebär god kapacitetsutnyttjandegrad och pekar på tillväxt.

Trots det svåra marknadsläget ökade EBIT kraftigt från 34,3 milj. € under 2018 till 47,8 milj. € under räkenskapsåret. KUKA reagerade i god tid på det ändrade marknadsläget och tog inledde i januari 2019 omfattande effektiviseringsåtgärder. Kostnadsstrukturen kunde tack vare detta förbättras avsevärt och i synnerhet i de centrala funktionerna. EBIT-marginalen steg från 1,1 % till 1,5 % under 2019.

KUKA hade 14 014 anställda den 31 december 2019 (föregående år: 14 235). Effektivitetsprogrammet som sjösattes i början av 2019 omfattade även en socialt ansvarsfull personalminskning om 350 anställda i Augsburg. Denna kunde avslutas vid årsskiftet.

Systems

I affärssegmentet Systems, som ansvarar för anläggningsbyggnad framför allt inom fordonsindustrin, minskade orderingången från 959,8 milj. € under 2018 till 858,0 milj. € under räkenskapsåret. Det motsvarar en markant tillbakagång på 10,6 % och återspeglar våra kunders återhållsamhet med att lägga nya beställningar. Den teknikdrivna trenden inom fordonsindustrin där man bygger om befintliga produktionslinjer istället för att installera nya anläggningar fick till följd att marknaden krympte avsevärt i storlek. Trots detta uppgick omsättningen till 925,4 milj. €, vilket var på samma nivå som 2018 (925,4 milj. €). Omsättningen från den minskade ordervolymen kunde dock kompenseras tack vare att produktion inleddes vid KTPO (KUKA Toledo Production Operations in Ohio/USA). Book-to-Bill-ratio minskade under 2019 jämfört med förgående år från 1,04 till 0,93. EBIT uppgick till 26,9 milj. € och låg därmed 8,8 % under föregående års värde på 29,5 milj. €. Resultatet belastades dels av det svåra orderläget och dels av försämringar i våra europeiska projekt. Den höga komplexiteten i dessa projekt ledde till fördröjningar i projektbearbetningen, vilket i sin tur även ledde till merkostnader. EBIT-marginalen sjönk från 3,2 % till 2,9 % under räkenskapsåret.

Robotics

Orderingången för affärssegmentet Robotics uppgick till 1 037,1 milj. € under räkenskapsåret 2019. Detta motsvarar en minskning med 13,3 % jämfört med föregående år (2018: 1 196,5 mn €). Omsättningen minskade med 7,1 % till 1 159,2 milj. € under räkenskapsåret (2018: 1 247,3 mn €). På grund av det ihållande svåra läget för världsekonomin var våra kunder fortsatt återhållsamma med att lägga nya beställningar. Book-to-Bill-ratio uppgick till 0,89 (2018: 0,96). Den låga omsättningen, men även den spända ekonomiska utveckling som pågått i flera år i ett av segmentet Robotics delområden, påverkade resultatet negativt. Det nämna delområdet levererar automatiserade produktionslösningar, t.ex. celler och specialmaskiner, till kunder över hela världen. KUKA tillkännagav därför i september 2019 en omstrukturering som kom att belasta EBIT med ett lågt tvåsiffrigt miljonbelopp under räkenskapsåret. EBIT i segmentet Robotics hamnade på 37,7 milj. €, vilket kan jämföras med 80,9 milj. € året innan. Även EBIT-marginalen på 3,3 % blev därför lägre än föregående år, då marginalen var 6,5 %. EBIT påverkades under föregående år positivt med ett lågt tvåsiffrigt miljonbelopp härrörande från en försäljning av bolagsandelar.

Swisslog

Orderingången för Swisslogs logistiska gren ökade kraftigt med 24,8 % från 750,2 milj. € till 601,1 Mio. € under räkenskapsåret 2018. Företagets konsekventa implementering av sin tillväxtstrategi låg bakom denna ökning. Swisslog drar nytta av den fortsatt stora globala efterfrågan på företagets fokusmarknader E-Commerce/Retail och Consumer Goods. Omsättningen uppgick till 600,0 milj. €, vilket är 1,2 % under föregående års värde som var 607,1 milj. €. Book-to-Bill-ratio ökade till 1,25 (2018: 0,99). EBIT steg markant till 10,5 milj. €. Detta kan jämföras med föregående års värde som var -0,2 milj. €. EBIT-marginalen ökade till 1,8 %. 2018 låg marginalen på 0,0 %.

Swisslog Healthcare

Orderingången för Swisslog Healthcare uppgick till 251,3 milj. € under 2019. Detta var 7,2 % mer än föregående års värde på 234,5 milj. €. Fler ordrar kunde genereras i detta segment, framför allt inom Pharmacy Automation och Transport Automation. Omsättningen uppgick till 222,3 milj. € under den redovisade perioden, vilket var 4,4 % mer än föregående års värde på 212,9 milj. €. Ökningen kan framför allt hänföras till affärsområdena Pharmacy Automation och Transport Automation. Book-to-Bill-ratio ökade från 1,10 under 2018 till 1,13 under 2019. EBIT hamnade på -10,0 milj. € jämfört med -4,7 Mio. € året innan. Det motsvarar en EBIT-marginal på -4,5 % (2018: -2,2 %). Minskningen kan bland annat hänföras till engångseffekter. Dessutom belastades resultatet av försämringar i pågående kundprojekt samt ökade utgifter för F&U. Swisslog Healthcare investerade ytterligare i programvaruutveckling och utökar sin produktportfölj för att stärka kundbasen.

Kina

För segmentet Kina låg orderingången på 456,4 milj. € under 2019. Detta innebar en tydlig minskning på 14,8 % jämfört med föregående år (2018: 535,9 mn €). I Kina är kundernas återhållsamhet med att lägga nya beställningar tydlig, särskilt inom fordons- och elektronikindustrin. Orsaken är dels den handelspolitiska utvecklingen men även en allmän global osäkerhet. Omsättningen minskade med 13,2 % från 527,9 milj. € till 458,2 milj. €, vilket är en följd av den lägre orderingången. Trots en tidvis nedgång på marknaden för industrirobotar lyckades vi hålla våra marknadsandelar på en stabil nivå. Book-to-Bill-ratio låg på stabila 1,00 under 2019 (2018: 1,02). EBIT uppgick till 3,6 milj. € under räkenskapsåret (2018: -5,4 mn €). Det motsvarar en EBIT-marginal på 0,8 % (2018: -1,0 %). Trots den svåra marknadssituationen ökade marginalen något jämfört med föregående år och hamnade på ett positivt värde vid årets utgång. Ökningen beror bland annat på positiva effekter efter byte av konsolideringsmetod under det första kvartalet 2019. Ett kinesiskt dotterbolag dekonsoliderades samtidigt som en 50-procentig ”at equity”-aktiepost bokfördes. Kundernas återhållsamhet med att lägga nya beställningar påverkade utvecklingen av marginalen negativt.

Utsikterna för 2020

Det går inte att bedöma hur stor påverkan coronaviruskrisen kommer att ha på de prognostiserade resultaten. Det är därför inte möjligt för oss att lämna prognoser rörande omsättning och resultat. Detta har vi redan påpekat i årsrapporten. KUKA arbetar på att stå väl rustade för tiden efter coronapandemin. Koncernen går starkt just inom de områden som hamnat i fokus på grund av pandemin: Onlinetjänster och digitala tjänster, logistik, automation med robotar samt hela Healthcare-sektorn.

Hämta nyhetsmeddelande

Ladda ned PDF

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar