เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ประสิทธิผลของโปรแกรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเชื่อมโยงโดยตรงกับประสิทธิผลของระบบการแจ้งเบาะแสที่มีอยู่ KUKA เสนอวิธีการต่าง ๆ ให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกในการรายงานข้อกังวลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจมี

บุคคลที่ประสงค์จะรายงานปัญหาจะเป็นฝ่ายเลือกวิธีการติดต่อที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าบุคคลดังกล่าวนั้นต้องการติดต่อกับผู้ติดต่อประสานงานที่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน ผู้ตรวจการแผ่นดินจะคอยดูแลสำหรับการรายงานแบบไม่เปิดเผยตัวตนทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน สำหรับการรายงานแบบเปิดเผยตัวตน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะเป็นฝ่ายดูแล โดยพนักงานของบริษัทยังมีทางเลือกในการติดต่อผู้จัดการหรือแผนกทรัพยากรบุคคลโดยตรงอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มบนเว็บสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอกในการรายงานแบบเปิดเผยตัวตนหรือไม่เปิดเผยตัวตนอีกด้วย ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

ช่องทางการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์ทุกประเภทที่สงสัยว่ามีการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยภาระหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน (Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chain) ด้วยเช่นกัน สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในกฎข้อบังคับ

ระบบแจ้งเบาะแสไม่ได้มีไว้สำหรับการสอบถามเชิงพาณิชย์ การสอบถามเกี่ยวกับการสมัครงาน หรือการสอบถามทั่วไปอื่น ๆ โปรดติดต่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้

ข้อมูลต่อไปนี้มีผลกับพนักงานของ KUKA: ควรมีการชี้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน เช่น ความขัดแย้งในสภาพแวดล้อมการทำงานโดยตรง มาตรการทางวินัย หรือค่าตอบแทนกับผู้ติดต่อขององค์กรโดยตรงในสถานที่เป็นลำดับแรก

ต้องไม่ใช้ระบบแจ้งเบาะแสในการกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือจงใจรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ
การรายงานผ่านแพลตฟอร์มบนเว็บ

จุดรายงานภายนอก

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกได้ว่าจะติดต่อจุดรายงานขององค์กรหรือจุดรายงานภายนอกของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่องค์กรสามารถจัดการกับการละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดรายงานกับจุดรายงานขององค์กร คุณสามารถดูภาพรวมของจุดรายงานภายนอกได้ที่สำนักงานยุติธรรมของรัฐบาลกลาง: สำนักงานยุติธรรมของรัฐบาลกลาง (BfJ) - ความรับผิดชอบของจุดรายงาน (bundesjustizamt.de)

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ KUKA

  ผู้ติดต่อสำหรับทุกประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • การยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม และจริยธรรมของ KUKA

  แพลตฟอร์มบนเว็บสำหรับการรายงานข้อร้องเรียนสำหรับทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก สามารถเลือกได้ทั้งแบบไม่ระบุตัวตนและระบุตัวตน

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • กฎข้อบังคับ

  เกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนในกรณีที่มีการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยภาระหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน (Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chain)

  เรียนรู้เพิ่มเติม