Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Hiệu quả của Chương trình Tuân thủ có liên quan trực tiếp đến hiệu quả của hệ thống tố cáo đã được thiết lập. KUKA cung cấp cho nhân viên và các đối tác bên ngoài những cách khác nhau để báo cáo những lo lắng và khiếu nại về Tuân thủ có thể có.

Tùy thuộc vào việc mong muốn có một liên hệ được biết đến cá nhân hay ẩn danh là điều quan trọng nhất, người muốn báo cáo một vấn đề sẽ chọn tùy chọn liên hệ thích hợp. Thanh tra sẵn sàng hỗ trợ các bên nội bộ và bên ngoài đối với các báo cáo ẩn danh và Nhân viên Tuân thủ đối với các báo cáo không ẩn danh; Nhân viên công ty cũng có tùy chọn liên hệ trực tiếp với người quản lý hoặc bộ phận nhân sự của họ.

Nền tảng dựa trên web cũng có sẵn cho các bên nội bộ và bên ngoài, qua đó các báo cáo có thể được gửi ẩn danh hoặc không ẩn danh, tùy theo ý muốn.

Các hoạt động nghi ngờ vi phạm Tuân thủ đều có thể được báo cáo thông qua các kênh liên lạc được đề cập. Điều này bao gồm các hành vi vi phạm luật thẩm định chuỗi cung ứng (LkSG). Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết trong Quy tắc Quy trình.

Hệ thống tố cáo không dành cho các câu hỏi thương mại, câu hỏi liên quan đến đơn xin việc hoặc các câu hỏi chung khác. Vui lòng liên lạc với những người liên hệ có liên quan.

Đối với nhân viên tại KUKA: Các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, chẳng hạn như xung đột trong môi trường làm việc trực tiếp, các biện pháp kỷ luật hoặc lương phải được làm rõ với những người liên hệ nội bộ trực tiếp.

Không được sử dụng hệ thống tố cáo để đưa ra cáo buộc sai sự thật hoặc cố ý báo cáo thông tin sai sự thật.
Báo cáo qua nền tảng dựa trên web

Các văn phòng báo cáo bên ngoài

Người tố cáo có thể chọn liên hệ với văn phòng báo cáo nội bộ hoặc văn phòng báo cáo bên ngoài của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, trong trường hợp có thể thực hiện việc báo cáo hiệu quả trong nội bộ để chống lại hành vi vi phạm thì nên ưu tiên báo cáo cho văn phòng báo cáo nội bộ. Bạn có thể tìm thấy thông tin tổng quan về các văn phòng báo cáo bên ngoài tại Văn phòng Tư pháp Liên bang: BfJ - Trách nhiệm của Văn phòng Báo cáo (bundesjustizamt.de)

 • Nhân viên Tuân thủ KUKA

  Người liên hệ của bạn cho tất cả các vấn đề liên quan đến Tuân thủ

  Tìm hiểu thêm.
 • KUKA Integrity

  Nền tảng dựa trên web để báo cáo khiếu nại, cả nội bộ và bên ngoài, ẩn danh và không ẩn danh

  Tìm hiểu thêm.
 • Quy định của quy trình

  về thủ tục khiếu nại trong trường hợp vi phạm Luật Thẩm định Chuỗi cung ứng (LkSG)

  Tìm hiểu thêm.