Vyberte si svoje miesto:

Štát

Prehlásenie o ochrane údajov

KUKA Aktiengesellschaft


Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

V nasledujúcom texte poskytujeme informácie o získavaní osobných údajov pri využívaní internetovej stránky kuka.com. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa Vás osobne týkajú, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľov.

Prevádzkovateľom podľa čl. 4 č. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov je:

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg

Predstavenstvo

Peter Mohnen
predseda predstavenstva

Alexander Liong Hauw Tan
finančný riaditeľ

 

Telefón: +49 821 797-50
Fax: +49 821 797-5252

E-mail: kontakt@kuka.com

Ďalšie informácie nájdete v našej tiráži.

Kontakt na zodpovednú osobu data-privacy@kuka.com.

Bezpečnosť

Internetová stránka spoločnosti KUKA AG je chránená technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami, aby sa zabránilo strate, manipulácii, zničeniu alebo prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Napriek používaniu priemyselného štandardu SSL (Secure Sockets Layer) na zašifrovanie poskytnutých údajov medzi Vami a našou internetovou stránkou nie je možné zaručiť kompletnú ochranu proti všetkým možným udalostiam.

Sprostredkovanie osobných údajov

Bez Vášho výslovného súhlasu nie sú tretím stranám poskytované žiadne osobné údaje. Prenos na orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní a súdy prebieha len v rámci zákonných povinností. Naši pracovníci sú okrem toho viazaní mlčanlivosťou a s osobnými údajmi sú povinní zaobchádzať dôverne.
Za tretie strany sa v tejto súvislosti nepovažujú spoločnosti patriace do skupiny KUKA, ktoré sú prepojené so spoločnosťou KUKA AG, ako aj poskytovatelia služieb, ktorí sú na základe zmlúv s našou spoločnosťou poverení spracovaním údajov.

Získavanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Ak našu stránku využívate iba informatívne, teda keď sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytujete informácie, získavame len tie osobné údaje, ktoré Váš prehliadač prenesie na náš server. Tieto údaje sú pre nás potrebné z technického hľadiska, ktoré Vám umožnia zobrazenie našej internetovej stránky a zabezpečenie stability a bezpečnosti. Okrem toho nám tieto údaje umožnia cielené zlepšovanie našej ponuky. Právnym základom je vždy čl. 6 ods. 1, 1. veta písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem).

Medzi takéto údaje patria:

Dátum a návšteva URL, na ktorej sa návštevník nachádza

URL, ktorú návštevník navštívil bezprostredne predtým

IP adresa a doména, z ktorej prebieha prístup

Použitý prehliadač

Použitý operačný systém

Technické informácie o návšteve (metóda http, verzia http, stavový kód http, dĺžka prenesených dát)

Používanie súborov cookies

Spoločnosť KUKA AG používa súbory cookies pre zvýšenie atraktivity a komfortu používania svojho internetového obsahu pre používateľov. Súbory cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia, pričom neobsahujú žiadne vírusy a nepredstavujú žiadne riziko vzniku škôd. Na našej internetovej stránke sa používajú tzv. „session cookies“. Tieto súbory cookies sledujú Vaše pohyby na rôznych stránkach našej internetovej ponuky počas jednej relácie (angl. „Session“), tak napr. nebudeme od Vás požadovať informácie, ktoré ste už na našej internetovej stránke poskytli. Pri zatvorení a opätovnom otvorení prehliadača sa spustí nová relácia užívateľa s novým cookie ID.

Okrem toho sa používajú tzv. „global cookies“, ktoré merajú využívanie internetovej stránky a identifikujú jej užívateľov a reláciu. Tieto súbory cookies sa po ukončení relácie nevymažú, ale nahradia sa až po jednom roku.

V „Nastaveniach súborov cookies“ (s možnosťou otvorenia v päte každej stránky alebo prostredníctvom bannera súborov cookies) môžete pri prvej návšteve stránky vyberať z troch stupňov, ako sa nastavia „global cookies“ (tam získate aj kompletný prehľad o všetkých súboroch cookies, ktoré používame).

Tieto stupne sú:

Potrebné súbory cookies: Potrebné súbory cookies umožňujú základné funkcie, ako zadania formulárov alebo rozpoznanie spamu.

Funkčné súbory cookies: Funkčné súbory cookies umožňujú zapojenie externého obsahu na našich stránkach, ako napríklad zapojenie videí YouTube, zverejnenie facebookového príspevku alebo aktuálne akciové kurzy.

Marketingové súbory cookies: Tu sa využívajú súbory cookies a pixel tagy (najčastejšie grafika s veľkosťou 1 x 1 pixel, ktorá sa nahrá z nášho servera, keď používateľ otvorí nejakú webovú stránku), ktoré umožňujú personalizáciu, reklamu a tzv. re-targeting cez komunikáciu so stránkami mimo našej webovej ponuky (napríklad cez platformy, akými sú LinkedIn, Twitter, Facebook, DoubleClick alebo Bing). Okrem toho umožňujú tieto súbory cookies tzv. cestou kliknutia prejsť do oddelenia predaja. Bližšie informácie nájdete v odseku „Zapojené obsahy“ a „Internetová reklama“.

Právnym základom pre používanie „session cookies“ a potrebných súborov cookies je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR. Právnym základom pre používanie funkčných a marketingových súborov cookies je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR.

Ukladaniu súborov cookies môžete úplne zabrániť príslušnými nastaveniami prehliadača. Aby ste však mohli našu internetovú stránku využívať v plnej miere, Vám takýto krok neodporúčame.

Spoločnosť KUKA v sociálnych médiách

Spoločnosť KUKA AG je okrem našej internetovej stránky takisto prítomná aj na rôznych sociálnych médiách. V súčasnosti sme zastúpení na YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, XING a Instagram.

Účel a rozsah získavania údajov a ustanovenia týkajúce sa využívania Vašich údajov príslušnou platformou sú uvedené v ustanoveniach príslušného prevádzkovateľa týkajúcich sa ochrany údajov.

YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
XING: https://www.xing.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Vložené obsahy

Na našej internetovej stránke používame videá od spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do našej online ponuky sme vložili videá na YouTube, ktoré sú uložené na http://www.youtube.com a môžete si ich prehrať priamo z našej internetovej stránky. Všetky sú zapojené do „rozšíreného režimu ochrany údajov“, to znamená, že žiadne údaje o vás ako o používateľovi sa neprenášajú do YouTube, pokiaľ si neprehráte videá. Až keď si videá prehráte, prenesú sa údaje uvedené v ďalšom odseku. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv. Vloženie videí na YouTube zvyšuje atraktivitu našej internetovej stránky. Právnym základom je čl. 6 ods. 1, 1. veta písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Návštevou našej internetovej stránky dostane YouTube informáciu, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej internetovej stránky. Okrem toho sa prenášajú údaje uvedené v odseku „Získavanie, spracovanie a využívanie osobných údajov“. Toto sa uskutoční nezávisle od toho, či je na YouTube vytvorený užívateľský účet, cez ktorý ste prihlásený alebo účet nie je vytvorený. Keď ste prihlásený na Google, Vaše údaje budú automaticky priradené k Vášmu účtu. Keď si neželáte priradenie k svojmu profilu na YouTube, musíte sa odhlásiť pred aktiváciou tlačidla. YouTube ukladá Vaše údaje do užívateľských profilov a využíva ich na účely reklamy, výskumu trhu a/alebo na vytváranie svojej internetovej stránky zodpovedajúcej potrebám. Takéto vyhodnotenie prispieva hlavne (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) k vypracovaniu reklamy zodpovedajúcej potrebám a k informovaniu ostatných používateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej internetovej stránke. Môžete uplatniť svoje právo namietať proti vytváraniu takýchto užívateľských profilov, pričom túto námietku musíte adresovať spoločnosti YouTube.

Ďalšie informácie ohľadne účelu a rozsahu získavania údajov a ich spracovania spoločnosťou YouTube sú uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov. Tam sú uvedené aj ďalšie informácie ohľadne Vašich práv a možností nastavení na ochranu Vášho súkromia: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Pri používaní služby YouTube sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC v USA.

V rámci našej online ponuky môžu byť zapojené obsahy sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Sem môžu patriť napr. obsahy, akými sú obrázky, videá alebo texty. Zapojenie takých obsahov zvyšuje atraktivitu našej webovej stránky. Právnym základom je čl. 6 ods. 1, 1. veta písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Keďže sa tieto obsahy otvárajú priamo zo serverov Facebooku, dostane Facebook na základe návštevy webovej stránky informáciu, že ste otvorili príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa prenášajú údaje uvedené v odseku „Získavanie, spracovanie a využívanie osobných údajov“. Toto sa uskutoční nezávisle od toho, či je na Facebooku vytvorený používateľský účet, cez ktorý ste prihlásený, alebo účet nie je vytvorený. Keď ste prihlásený na Facebooku, budú pravdepodobne vaše údaje automaticky priradené k vášmu účtu. Keď si neželáte priradenie k svojmu profilu na Facebooku, musíte sa pred návštevou našej stránky odhlásiť.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov prostredníctvom Facebooku nájdete na stránke https://www.facebook.com/about/privacy. Pri používaní Facebooku sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery Facebooku v USA.

Internetová reklama

Reklamu Vám zobrazujeme nielen na našej vlastnej internetovej stránke, ale aj na iných stránkach. Umožňujú to informácie, ktoré nám poskytujete pri návšteve našich internetových stránok a pri využívaní našich obsahov a služieb. Tieto informácie sú zaznamenávané pomocou marketingových súborov cookies (pozri vyššie). Po návšteve internetovej stránky spoločnosti KUKA sa Vám tak môže na iných internetových stránkach zobraziť reklama spoločnosti KUKA, napríklad vo forme bannerov.

Vaše aktivity na iných stránkach nebudú pri zobrazovaní reklamy spájané s Vašou identitou. Poskytovateľom reklamných služieb alebo iným tretím stranám, ktoré prezentujú našu reklamu, neposkytujeme žiadne osobné údaje. Poskytovatelia reklamných služieb alebo iné tretie strany (reklamné siete, ad servingové spoločnosti a iní nimi poverení poskytovatelia služieb) však môžu vychádzať z toho, že užívatelia, ktorí klikajú alebo reagujú na reklamy alebo obsah, patria k skupine osôb, ktorá je cieľom príslušných reklám alebo obsahu.

V súčasnosti používame nasledujúce nástroje v súvislosti s internetovou reklamou. Fungujú na základe použitia marketingových súborov cookies a pixel tagov (pozri vyššie v časti „Používanie súborov cookies“).

Bližšie informácie o princípe fungovania jednotlivých nástrojov sú uvedené na internetových stránkach jednotlivých tretích poskytovateľov:

Google Tag Manager
Google Double Click
Facebook Pixel
Twitter Universal Tag
LinkedIn Insight Tag

Analýza internetových stránok

Na analýzu internetovej stránky využívame Sitecore Analytics. Tento softvér vyhodnocuje výlučne serverové údaje. Tieto údaje zodpovedajú údajom uvedeným v odseku „Získavanie, spracovanie a využívanie osobných údajov“.

Pomocou získaných štatistík môžeme vylepšovať svoju ponuku, ktorá bude pre Vás ako používateľa ešte zaujímavejšia. Právnym základom pre využívanie Sitecore Analytics je čl. 6 ods. 1, 1. veta písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Pre toto vyhodnotenie sa využívajú výlučne serverové údaje. Sem patria údaje uvedené v odseku „Získavanie, spracovanie a využívanie osobných údajov“. Takto získané informácie ukladáme výlučne na serveri v Nemecku.

Táto webová lokalita používa Mouseflow, nástroj na webovú analýzu od spoločnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko, na zaznamenávanie náhodne vybraných individuálnych návštev (len s pseudonymizovanou IP adresou). Vytvára sa tak záznam pohybov myši a kliknutí so zámerom náhodne prehrávať jednotlivé návštevy webových stránok a odvodzovať potenciálne zlepšenia webových stránok. Spracované informácie sa neposkytujú tretím stranám.
Všetky vyššie uvedené spracovania, najmä nastavenie súborov cookie na čítanie informácií o použitom koncovom zariadení, sa vykonávajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti deaktiváciou tejto služby prostredníctvom "Nastavenia súborov cookie". Okrem toho môžete deaktivovať nahrávanie na všetkých webových stránkach, ktoré používajú Mouseflow globálne pre váš aktuálne používaný prehliadač pod týmto odkazom: https://mouseflow.de/opt-out/

Nástroje a iné

Cloudflare
Na účely bezpečnosti táto webová lokalita využíva službu firewall poskytovanú spoločnosťou Cloudflare, Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare").
Spoločnosť Cloudflare chráni webové sídlo a súvisiacu IT infraštruktúru pred neoprávneným prístupom tretích strán, kybernetickými útokmi a vírusmi a škodlivým softvérom. Spoločnosť Cloudflare zhromažďuje IP adresy používateľov a v prípade potreby aj ďalšie údaje o vašom správaní na našej webovej lokalite (najmä navštívené adresy URL a informácie o hlavičkách) s cieľom odhaliť a zabrániť neoprávneným prístupom na stránku a hrozbám. Zachytená IP adresa sa pritom porovnáva so zoznamom známych útočníkov. Ak je zachytená IP adresa identifikovaná ako bezpečnostné riziko, spoločnosť Cloudflare ju môže automaticky zablokovať pre prístup na stránku. Takto získané informácie sa prenášajú na server spoločnosti Cloudflare Tech, Inc. v USA a tam sa ukladajú.
Opísané spracovanie údajov sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu chrániť webové stránky pred škodlivými kybernetickými útokmi a zachovať štrukturálnu a dátovú integritu a bezpečnosť.
Spoločnosť Cloudflare, Inc. sa odvoláva na štandardné doložky o ochrane údajov podľa čl. 46 veta 2 písm. c DSGVO ako právny základ na prenos údajov do USA.
So spoločnosťou Cloudflare, Inc. sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov, ktorá ju zaväzuje chrániť údaje návštevníkov webu a neposkytovať ich tretím stranám.
Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Cloudflare nájdete na stránke https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Hosting a sieť na doručovanie obsahu

Cloudflare
Na našich webových stránkach používame takzvanú Content Delivery Network ("CDN") poskytovateľa technologických služieb Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Sieť na doručovanie obsahu je online služba, ktorá sa používa najmä na doručovanie veľkých mediálnych súborov (ako je grafika, obsah stránok alebo skripty) prostredníctvom siete regionálne rozmiestnených serverov prepojených prostredníctvom internetu. Používanie siete na doručovanie obsahu spoločnosti Cloudflare nám pomáha optimalizovať rýchlosť načítavania našej webovej stránky.
Spracovanie sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na bezpečnom a efektívnom poskytovaní, ako aj na zlepšení stability a funkčnosti našej webovej stránky.
So spoločnosťou Cloudfare sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok (dodatok o spracovaní údajov, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/), ktorá spoločnosť Cloudfare zaväzuje chrániť údaje návštevníkov našej webovej lokality a neposkytovať ich tretím stranám. Pri prenose údajov z EÚ do USA sa spoločnosť Cloudfare odvoláva na tzv. štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov, ktoré majú zabezpečiť dodržiavanie európskej úrovne ochrany údajov v USA.
Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Cloudflare na adrese: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Newsletter/rozdeľovník pre tlač

Na našej internetovej stránke sa môžete zaregistrovať na odoberanie newslettera alebo ako zástupca médií pre zaradenie do rozdeľovníka pre tlač. V tomto prípade musíte uviesť svoju e-mailovú adresu, oslovenie, ako aj svoje meno a priezvisko. Vaša e-mailová adresa bude použitá výhradne na odosielanie newslettera resp. tlačových správ. Pre zasielanie newslettera resp. tlačových správ a s tým spojeného spracovania Vašich osobných údajov nám poskytujete výslovný súhlas. Právnym základom je čl. 6 ods. 1, 1. veta písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť sa z odoberania newslettera resp. rozdeľovníka pre tlač. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné: Pri prihláške do rozdeľovníka pre tlač voliteľne môžete uviesť názov oznamovacieho prostriedku, nakladateľstvo, krajinu a telefónne číslo. Pri prihláške na odber newslettera môžete voliteľne uviesť titul a firmu, ako aj odvetvie podnikania a záujmy. Tieto informácie nám pomáhajú prispôsobiť naše ponuky Vašim odborným požiadavkám a záujmom.

Pokiaľ je možné naviac poskytnúť nepovinné informácie vo formulári (ako napríklad firma, oznamovací prostriedok, funkcia, miesto alebo iné kontaktné údaje), toto je vyslovene dobrovoľné. Vynechanie nepovinných informácií nie je okrem prípadného obmedzenia možnosti kontaktu spojené so žiadnymi nevýhodami.

Pre prihlásenie do nášho newslettera používame tzv. metódu double-opt-in. To znamená, že po Vašom prihlásení Vám zašleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorom Vás žiadame o potvrdenie, že si želáte zaslanie newslettera. Keď svoje prihlásenie nepotvrdíte do 48 hodín, Vaše osobné údaje budú zablokované a po jednom mesiaci automaticky vymazané. Okrem toho uložíme Vaše použité IP adresy a časy prihlásenia a potvrdenia. Účelom tejto metódy je preukázanie Vášho prihlásenia a event. možnosť vysvetlenia prípadného zneužitia Vašich osobných údajov. Právnym základom je čl. 6 ods. 1, 1. veta písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Pri zasielaní newslettera vyhodnocujeme správanie používateľov. Pre toto hodnotenie odosielané e-maily obsahujú takzvané webové majáky resp. sledovacie pixely, ktoré predstavujú obrazové súbory jedného pixelu uložené na našej internetovej stránke. V rámci analýzy prepojíme údaje uvedené v časti „Získavanie, spracovanie a využívanie osobných údajov“ a webové majáky s Vašou e-mailovou adresou a individuálnym identifikačným číslom. Pomocou takto získaných údajov vytvoríme používateľský profil, vďaka ktorému môžeme náš newsletter prispôsobiť Vašim individuálnym záujmom. Týmto spôsobom zaznamenávame, kedy čítate alebo preposielate náš newsletter, na ktoré odkazy v ňom kliknete a z toho odvodzujeme Vaše osobné záujmy. Tieto údaje spájame s činnosťami, ktoré ste uskutočnili na našej internetovej stránke. Tieto funkcie využívame v záujme nášho oprávneného záujme o cielenú reklamu. Právnym podkladom tohto jednania je čl. 6 ods. 1, 1. veta písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Sledovanie môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť sa z odoberania newslettera.

Nadviazanie kontaktu

E-mail a formuláre

Ak vyplníte formulár na našej internetovej stránke alebo nás kontaktujete e-mailom, tak Vami poskytnuté údaje budú použité výhradne na spracovanie Vašej otázky a vždy sa s nimi bude zaobchádzať dôverne.Keď nás kontaktujte prostredníctvom nášho kontaktného formulára, v každom prípade musíte uviesť svoje meno a priezvisko, svoju e-mailovú adresu, ako aj štát, z ktorého píšete. Pre spracovanie týchto osobných údajov pre účely spracovania Vášho dopytu nám poskytuje výslovný súhlas. Právnym základom je čl. 6 ods. 1, 1. veta písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje spojené s nadviazaním kontaktu vymažeme, keď už nie je potrebné ich uloženie alebo obmedzíme ich spracovanie, ak platia právne povinnosti ich uchovania.

Odkazy na internetové stránky tretích strán

Naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na externé internetové stránky. Spoločnosť KUKA AG sa v čase zverejnenia odkazu presvedčila o tom, že prepojené stránky nezobrazujú nelegálny obsah. Spoločnosť KUKA AG však nemôže garantovať priebežnú kontrolu a nemá žiadny vplyv na obsahy prepojených stránok. Po zverejnení odkazu preto neručíme za obsah príslušnej stránky.

Vaše práva

Voči nám máte nasledujúce práva ohľadne osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú:

  • právo na prístup k údajom,

  • právo na opravu alebo vymazanie,

  • Právo na námietku proti spracovaniu,

  • právo na obmedzenie spracúvania,

  • právo na prenosnosť údajov.

Pre uplatnenie týchto práv sa môžete bezplatne obrátiť na našu zodpovednú osobu na data-privacy@kuka.com.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne pre ochranu údajov týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov.

Lehoty týkajúce sa vymazania

Všetky osobné údaje vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktorý sme ich získali alebo ak ste uplatnili svoje právo na ich vymazanie. Ak neplatia právne povinnosti pre uchovanie údajov alebo žiadna z ďalších výnimiek z čl. 17 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, dotknuté údaje budú vymazané v najskoršom možnom termíne.

Kontaktná osoba

V prípade otázok týkajúcich sa dizajnu alebo funkcií internetovej stránky sa obráťte na:
webmaster@kuka.com

Výhrada zmien

Prehlásenie spoločnosti KUKA AG o ochrane údajov si možno kedykoľvek uložiť alebo vytlačiť. Spoločnosť KUKA AG si však vyhradzuje právo na to, aby mohla v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov kedykoľvek prispôsobiť prehlásenie o ochrane údajov s cieľom zohľadnenia neustáleho vývoja internetovej stránky.

Používame súbory cookies

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies