Vyberte si svoje miesto:

Štát

Účinnosť programu súladu priamo súvisí s efektivitou zavedeného systému oznamovania informácií. Spoločnosť KUKA ponúka zamestnancom a externým osobám rôzne spôsoby nahlasovania možných pochybností a sťažností týkajúcich sa súladu.

Osoba, ktorá chce nahlásiť určitú skutočnosť, si príslušnú možnosť kontaktu vyberie v závislosti od toho, či uprednostňuje osobne známy kontakt alebo anonymitu. V prípade anonymného nahlásenia je interným zamestnancom a externým osobám k dispozícii ombudsman. V prípade neanonymného nahlásenia je možné sa obrátiť na pracovníkov zodpovedných za súlad. Zamestnanci spoločnosti majú navyše možnosť sa priamo obrátiť na svojho vedúceho pracovníka alebo na personálne oddelenie.

Pre interných zamestnancov a externé osoby je k dispozícii aj internetová platforma, prostredníctvom ktorej je v závislosti od uprednostňovanej formy možné vykonať anonymné alebo neanonymné nahlásenie.

Prostredníctvom uvedených komunikačných kanálov možno nahlásiť všetky prípady podozrenia na porušenie súladu. To zahŕňa aj porušenia nemeckého zákona o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG). Podrobné informácie k tejto téme sú uvedené v procedurálnom poriadku.

Systém oznamovania informácií nie je určený pre komerčné žiadosti, otázky súvisiace so žiadosťami o prijatie do zamestnania alebo iné všeobecné otázky. Vo vyššie uvedených prípadoch sa obráťte na príslušné kontaktné osoby.

Pre zamestnancov spoločnosti KUKA platí: Témy súvisiace s podmienkami zamestnania, akými sú napríklad konflikty v priamom pracovnom prostredí, disciplinárne opatrenia alebo odmeňovanie, je prednostne nutné riešiť s priamymi internými kontaktnými osobami na mieste.

Systém oznamovania informácií sa nesmie používať na vznášanie falošných obvinení alebo na nahlasovanie vedome nepravdivých informácií.
Nahlasovanie prostredníctvom internetovej platformy

Externé nahlasovacie miesta

Nahlasujúce osoby sa môžu rozhodnúť, či sa obrátia na interné nahlasovacie miesta alebo na externé spolkové nahlasovacie miesto. V prípadoch, v ktorých je možné proti porušeniu účinne zakročiť interne, by sa malo uprednostniť nahlásenie interným nahlasovacím miestam. Prehľad externých nahlasovacích miest poskytuje Spolkový úrad pre spravodlivosť: BfJ – Príslušnosť nahlasovacích miest (bundesjustizamt.de)

 • Pracovníci zodpovední za súlad spoločnosti KUKA

  Vaše kontaktné osoby vo všetkých otázkach týkajúcich sa súladu

  Uč sa viac
 • KUKA Integrity

  internetová platforma na anonymné a neanonymné nahlasovanie sťažností tak pre interných zamestnancov, ako aj pre externé osoby

  Uč sa viac
 • Procedurálny poriadok

  o postupe pri podávaní sťažností v prípade porušení nemeckého zákona o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG)

  Uč sa viac