Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Change in Executive Board

In consideration of the reorganization of Group management, on October 28, 2005 Mr. Hans Lampert offered the Supervisory Board to resign as a member of the Executive Board

28 Tháng Mười 2005


The Supervisory Board accepted Mr. Lampert's offer. TheChairman of the Supervisory Board, Mr. Reinhard Engel, extended his thanks toMr. Lampert for his commitment during a difficult time for the IWKA Group.Mr. Wolfgang-Dietrich Hein, Chairman of the Executive Board, will take over Mr.Lampert's current responsibilities for the time being.

 

Karlsruhe, October 28, 2005
The Executive Board

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie