Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Change in Executive Board

In consideration of the new structure of the IWKA Group management, the Executive Board wil l no longer comprise the function "Technology"

09 Tháng Mười Hai 2005


In itsmeeting on December 9, 2005 the Supervisory Board of IWKAAktiengesellschaft therefore revoked the appointment of Prof. GuntherReinhart as a member of the Executive Board, effective by the end ofDecember 31, 2005. The Supervisory Board extends his thanks to Prof.Reinhart for his work rendered.

 

Karlsruhe, December 9, 2005
The Executive Board

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie