Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Grenzebach Maschinenbau GmbH intends to nominate Dr. Michael Proeller to the supervisory board of KUKA AG at the annual general meeting

On April 27, 2010, Grenzebach Maschinenbau GmbH informed KUKA AG that it intends to nominate Dr. Michael Proeller as a new member of KUKA Aktiengesellschaft's Supervisory Board at the April 29, 2010 Annual General Meeting

27 Tháng Tư 2010


Dr. Proeller is being nominated to replace Dr. Till Reuter, who resigned from KUKA AG's Supervisory Board on April 26, 2010.

Dr. Michael Proeller (44) has held the office of Managing Director of Erhardt+Leimer GmbH, Stadtbergen/Augsburg since 1996.

On April 26, KUKA AG announced that the Supervisory Board had appointed Dr. Till Reuter as Chairman of the Executive Board until the end of 2013, effective immediately.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie