Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA osiągnęła wyznaczone cele i realizuje wdrażanie działań poprawiających wydajność

28 marca 2019


 • Wartość zamówień otrzymanych ulega redukcji o 8,5% do kwoty 3,3 mld EURO

 • Przychody ze sprzedaży ulegają redukcji o 6,8% do kwoty 3,2 mld EURO

 • EBIT przed alokacjami cen zakupu, inwestycjami w fazie wzrostu oraz przed wydatkami związanymi z reorganizacją wynosi 96,4 mln EURO (marża EBIT: 3,0%)

 • Zysk po opodatkowaniu wynosi 16,6 mln EURO

 • Zainicjowano działania poprawiające wydajność

 • KUKA planuje zlikwidować w bieżącym roku w Augsburgu łącznie 350 pełnych etatów

 • Wytyczne na rok 2019: Przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 3,3 mld EURO oraz marża EBIT w wysokości dokładnie 3,5% przed ostateczną ewaluacją bieżących nakładów na reorganizację

  Rok obrotowy 2018 postawił firmę KUKA przed wieloma wyzwaniami. Począwszy od czwartego kwartału dało się odczuć wyraźne ochłodzenie koniunktury gospodarczej i nasi klienci częściej wstrzymywali się z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Do tego doszły ujemne wpływy z transakcji dotyczących projektów. Dlatego firma KUKA zmodyfikowała swoją prognozę na miniony rok obrotowy i wdrożyła pakiet natychmiastowych działań zaradczych.

  „Ciężko pracujemy nad naszą wydajnością, utrzymujemy bezwzględną dyscyplinę kosztów i będziemy intensywniej skupiać się na konkretnych potrzebach naszych klientów na ich rynkach regionalnych”, wyjaśnia Peter Mohnen, Prezes Zarządu KUKA AG. „W tym celu będziemy konsekwentnie realizować wdrożony plan działań zaradczych.”

  Grupa KUKA zanotowała w ubiegłym roku obrotowym wartość zamówień otrzymanych w wysokości 3 305,3 mln EURO, co stanowiło wartość o 8,5% niższą niż w roku poprzednim (2017: 3 614,3 mln EURO). Na dwa z naszych najważniejszych rynków, przemysł motoryzacyjny i przemysł elektroniczny, wpłynęło przede wszystkim wyraźnie odczuwalne, ogólne ochłodzenie koniunktury gospodarczej. Wartość z zamówień otrzymanych osiągnięto w przeważającej mierze w Europie.

  Przychody ze sprzedaży w grupie KUKA osiągnęły w roku 2018 wartość w wysokości 3 242,1 mln EURO. W porównaniu z rokiem poprzednim obrót spadł o 6,8%, wynosząc 3 479,1 mln EURO. Również tu dało się odczuć regresję na naszych rynkach głównych. Przemysł motoryzacyjny i elektroniczny przynoszą firmie KUKA więcej niż połowę obrotów. Do tego doszło spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach, jednym z naszych najważniejszych rynków zbytu.

  Wskaźnik book-to-bill, tzn. stosunek wartości z zamówień otrzymanych do faktycznych przychodów ze sprzedaży, osiągnął na poziomie grupy w roku obrotowym 2018 wartość 1,02 (2017: 1,04), czyli powyżej 1, co sygnalizuje dobre wykorzystanie środków i zasobów.

  Portfel zamówień w grupie KUKA osiągnęły pod koniec roku 2018 wartość w wysokości 2 055,7 mln EURO. Widać tu lekki spadek (o 4,7%) w porównaniu z wartością za rok poprzedni (2017: 2 157,9 mln EURO), co wskazuje na dobre wykorzystanie środków i zasobów w roku 2019.

  Grupa KUKA zanotowała przed alokacjami cen zakupu, inwestycjami w fazie wzrostu oraz przed wydatkami związanymi z reorganizacją zysk przed potrąceniem odsetek i podatków (EBIT) w wysokości 96,4 mln EURO (2017: 148,3 mln EURO). Odpowiada to marży EBIT w wysokości 3,0% (2017: 4,3%). Po uwzględnieniu wszystkich nakładów za rok 2018 zysk przed potrąceniem odsetek i podatków w grupie KUKA wyniósł 34,3 mln EURO (2017: 102,7 mln EURO). Marża EBIT wyniosła odpowiednio 1,1% (2017: 3,0%). Przyczyną spadku były dodatkowo pogorszenie się sytuacji na płaszczyźnie projektowej oraz działania mające na celu wzrost rentowności. 

  W roku obrotowym 2018 wolny przepływ środków pieniężnych (free cashflow) w grupie KUKA wyniósł -213,7 mln EURO. W porównaniu z rokiem poprzednim wartość ta wynosiła -135,7 mln EURO. Miały na to wpływ między innymi zintensyfikowane działania w zakresie inwestycji w nowy budynek produkcyjny, przebudowa zakładu produkcyjnego, ale również wzrost kapitału obrotowego na potrzeby handlu (trade working capital). 

  W roku sprawozdawczym grupa KUKA zatrudniała 14 235 pracowników. Tym samym liczba pracowników pozostała na poziomie z roku poprzedniego (2017: 14 256).

  Pakiet działań zaradczych w realizacji 

  KUKA dostosowuje się do zmienionych warunków ramowych i konsekwentnie realizuje rozpoczęty już w styczniu plan działań zaradczych. W tym celu opracowany został program poprawy efektywności, którego celem jest przyniesienie oszczędności na poziomie 300 mln EURO do roku 2021. Za rok 2019 odnotowano już wysoką kwotę na poziomie dziesiątek milionów. Wraz z oszczędnościami przewiduje się również redukcję zatrudnienia w siedzibie głównej w Augsburgu, której ze względu na obecną sytuację nie da się uniknąć.

  KUKA planuje zlikwidować w bieżącym roku w Augsburgu łącznie 350 pełnych etatów. Przy czym redukcja etatów skoncentruje się głównie na tak zwanych obszarach pośrednich i w miarę możliwości odbędzie się zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej.

  „Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe”, mówi Prezes Zarządu Peter Mohnen. Dlatego podejmujemy decyzje z wielką troską i w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności i musimy myśleć o przyszłości firmy KUKA.” 
  W Chinach nasze przedsiębiorstwo koncentruje się na tworzeniu wspólnych przedsięwzięć i będzie tam rozwijać nowe produkty przeznaczone na rynek lokalny.
  W zakresie badań i rozwoju zostały określone jasne priorytety i ukierunkowanie na płaszczyźnie globalnej. Wyostrzono strukturę organizacyjną, aby poprawić współpracę globalną oraz jeszcze silniej skupić się na potrzebach klientów. 

  Wytyczne na rok 2019

  Biorąc pod uwagę aktualne prognozy makroekonomiczne i warunki ramowe jak również oceniając aktualne potencjały ryzyka i szans, KUKA spodziewa się w roku obrotowym 2019 lekkiego wzrostu popytu. Tendencja wzrostowa spodziewana jest przede wszystkim w Azji, a tam w szczególności w Chinach. Rynki europejski i amerykański powinny lekko ruszyć do przodu. Na poziomie sektorowym KUKA przewiduje w porównaniu z rokiem ubiegłym lekki wzrost na rynkach zbytu w sektorze General Industry. W przemyślne motoryzacyjnym popyt powinien się kształtować stabilnie. Niepewność wynika przede wszystkim z aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Dotknięte tym stanem są również największe na świecie rynki zbytu dla produktów z branży robotycznej, takie jak przemysł motoryzacyjny i elektroniczny, których tendencje rozwoju pilnie śledzimy.

  W oparciu o obecne warunki ramowe i kursy walutowe KUKA spodziewa się w całym roku obrotowym 2019 lekkiego wzrostu obrotów do poziomu 3,3 mld EURO. Pod warunkiem utrzymania się aktualnych ram koniunkturalnych i oczekiwanych wyników działalności gospodarczej grupa KUKA wychodzi z założenia, że osiągnie marżę EBIT w wysokości 3,5% przed ostateczną ewaluacją bieżących nakładów na reorganizację. 

  Pełne sprawozdanie roczne za rok 2018 jest dostępne na stronie:
  www.kuka.com/en-de/investor-relations/reports-and-presentations

Wskaźniki dotyczące grupy KUKA

w mln EURO

2014

2015

2016

2017

2018

Zamówienia otrzymane

2 229,0

2 838,9

3 422,3

3 614,3

3 305,3

Portfel zamówień

1 702,5

1 639,0

2 048,9

2 157,9

2 055,7

Przychody ze sprzedaży

2 095,7

2 965,9

2 948,9

3 479,1

3 242,1

EBIT

141,8

135,6

127,2

102,7

34,3

% obrotów

6,8

4,6

4,3

3,0

1,1

% kapitału zainwestowanego (ROCE)

28,8

20,0

16,2

10,9

2,9

Okoliczności szczególne*

-

28,0

31,9

48,7

EBIT skorygowany*

141,8

135,6

155,2

134,6

83

EBIT skorygowany* w % obrotów

6,8

4,6

5,3

3,9

2,6

EBIT skorygowany* w % kapitału zainwestowanego (ROCE)

28,8

20,0

19,8

14,2

7

EBITDA

185,3

259,1

205,3

180,2

121,2

% obrotów

8,9

8,7

7,0

5,2

3,7

Okoliczności szczególne*

-

28,0

31,9

48,7

EBITDA skorygowany*

185,3

259,1

233,3

212,1

169,9

EBITDA skorygowany* w % obrotów

8,9

8,7

7,9

6,1

5,2

(średni) kapitał zainwestowany

492,0

676,8

783,0

950,4

1 185,0

Pracownicy (31.12.)**

12 102

12 300

13 188

14 256

14 235

* 2016: Okoliczność szczególna w ramach oferty przejęcia grupy Midea; 2017: Okoliczność szczególna w ramach inwestycji w fazie wzrostu; 2018: Okoliczności szczególne w ramach inwestycji w fazie wzrostu wydatków związanych z reorganizacją
** Liczby pracowników opierają się w całym sprawozdaniu rocznym na kalkulacjach FTE (Full Time Equivalent).

Wskaźniki dotyczące robotów

w mln EURO

2014

2015

2016

2017

2018

Zamówienia otrzymane

805,5

891,2

1 088,8

1 223,3

1 202,9

Portfel zamówień

241,5

233,4

316,1

331,2

332,8

Przychody ze sprzedaży

834,6

909,6

993,5

1 200,6

1 182,4

EBIT

88,9

100,2

100,7

133,1

134,4

% obrotów

10,7

11,0

10,1

11,1

11,4

% kapitału zainwestowanego (ROCE)

53,1

56,6

51,7

56,4

40,6

EBITDA

112,0

126,1

123,2

157,2

162,8

% obrotów

13,4

13,9

12,4

13,1

13,8

Kapitał zainwestowany

167,3

177,1

194,9

235,9

330,8

Pracownicy (31.12.)

3 644

4 232

4 726

5 010

5 399

Wskaźniki dotyczące systemów

w mln EURO

2014

2015

2016

2017

2018

Zamówienia otrzymane

1 456,0

1 428,1

1 644,6

1 530,2

1 313,7

Portfel zamówień

955,4

923,2

1 139,3

1 073,4

1 001,9

Przychody ze sprzedaży

1 285,6

1 471,7

1 395,5

1 579,2

1 301,5

EBIT

80,2

114,7

91,3

17,8

-32,8

% obrotów

6,2

7,8

6,5

1,1

-2,5

% kapitału zainwestowanego (ROCE)

67,9

87,9

42,8

6,3

-9,9

EBITDA

97,4

135,6

113,5

34,5

-17,0

% obrotów

7,6

9,2

8,1

2,2

-1,3

Kapitał zainwestowany

118,1

130,5

213,1

281,9

331,5

Pracownicy (31.12.)

5.81

5 146

5 189

5 459

4 811

Wskaźniki dotyczące Swisslog

w mln EURO

2014*

2015

2016

2017

2018

Zamówienia otrzymane

551,8

742,6

926,2

835,5

Portfel zamówień

517,2

491,0

624,7

768,3

747,5

Przychody ze sprzedaży

620,8

593,5

763,7

819,3

EBIT

-45,9

4,8

10,4

-16,3

% obrotów

-7,4

0,8

1,4

-2,0

% kapitału zainwestowanego (ROCE)

-14,5

1,5

3,0

-4,3

EBITDA

24,5

28,2

36,8

9,2

% obrotów

3,9

4,8

4,8

1,1

Kapitał zainwestowany

154,6

315,9

317,4

346,8

383,5

Pracownicy (31.12.)

2 369

2 555

2 679

2 904

3 075

* Swisslog został po raz pierwszy skonsolidowany na dzień 31. Grudnia 2014 r.

Używamy plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie