เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยสมาชิกสิบสองคน โดยที่มีสมาชิกหกคนที่ได้รับเลือกจากการประชุมสามัญและสมาชิกอีกหกคนได้รับเลือกตามกฎหมายการตัดสินใจร่วม

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะเลือกประธานหนึ่งคนและรองประธานอย่างน้อยหนึ่งคนจากสมาชิก การคัดเลือกจะมีขึ้นสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษากลุ่มนี้ซึ่งได้รับเลือก หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนี้ลาออกจากคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาในระหว่างวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องดำเนินการคัดเลือกใหม่แทนสมาชิกที่ลาออกทันที

หลังการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มพนักงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2023 และตัวแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2023 มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาของบริษัทขึ้นสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งจนกว่าจะสิ้นสุดการประชุมสามัญตามระเบียบการในปี 2028

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะจัดตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 27 วรรค 3 ของกฎหมายการตัดสินใจร่วม คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสามารถจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมจากสมาชิกและกำหนดภารกิจและอำนาจหน้าที่ของพวกเขาได้ คณะกรรมการสามารถถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจได้เช่นกันตราบใดรับอนุญาตตามกฎหมาย